Avís Legal


Centipede Films, s.l. en endavant Centipede Films, s.l. és una productora audiovisual i editorial que té com a objectiu plasmar la realitat social actual essent vehicle per la reflexió a través de la producció, promoció i distribució audiovisual i editorial.

Centipede Films, s.l., amb NIF B-64801327, està domiciliada al carrer Alfons Sala nº33-39 local, C.P. 08202 Sabadell, Barcelona – Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tomo 40304, Foli 0048 Secció General Full 362950, Inscripció 4ª.

La utilització d’aquest Portal web implica l’acceptació de les condicions incloses en aquest avís legal.

Drets sobre la propietat intel·lectual i industrial de:

www.bioecoactual.com

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del portal de Centipede Films, s.l. allotjats en la URL www.bioecoactual.com i dels seus continguts: textos, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny, estructura de navegació, bases de dades, programari, etc., són titularitat de Centipede Films, s.l., corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació. Tots els drets reservats en virtut dels articles 8 i 32.1 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Les informacions difoses en la URL www.bioecoactual.com de titularitat de Centipede Films, s.l. i dels seus autors tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions de Reial decret 1/1996 del 12 d’abril del Regne d’Espanya, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, i també s’aplica als tractats internacionals subscrits en aquest camp.

Queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, sent indispensable el consentiment de Centipede Films, s.l. 

Protecció de dades

L’usuari dóna el seu consentiment autoritzant a Centipede Films, s.l. a incorporar les seves dades, que facilita per aquest mitjà, als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar en la URL, gestionada per Centipede Films, s.l. Tota la informació rebuda per correu electrònic serà tractada amb la màxima confidencialitat per part de Centipede Films,s.l. Els usuaris dels serveis podran exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel•lació que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, dirigint-se per correu postal a: Centipede Films,s.l., Apartat de Correus nº74, 08211 Castellar del Vallès – Barcelona – Espanya. 

Cookies

La URL www.bioecoactual.com, gestionada per Centipede Films, s.l., utilitza “cookies” per a emmagatzemar informació en el seu ordinador. Aquestes “cookies” no contenen cap de les seves dades personals; només serveixen per a millorar la seva interfície. L’adreça de correu electrònic només s’usa per a confirmar els seus detalls de registre, no s’utilitzen “cookies” per a l’adquisició de dades personals identificatives. Les “cookies” tant sols serviran per a facilitar l’accessibilitat al lloc Portal web. 

Reserves de domini

Centipede Films, s.l. es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren el seu portal, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest Portal web, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel•lectual de Centipede Films, s.l. donaran opció a les responsabilitats establertes per la llei.

Qualsevol enllaç a tercers del Portal web ha d’ésser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del Portal web a tercers no autoritzats.

Fur

Els possibles conflictes relatius a aquest Portal web es regiran exclusivament per la legislació espanyola sent els jutjats de Sabadell els únics competents. Tota persona usuària del Portal web, independentment de la jurisdicció territorial de la qual procedeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.