En la base d’estudis en animals i dades epidemiològiques en humans, amb glifosat pur com amb els preparats comercials (RoundUp), l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar en la seva última reunió d’avaluació (març 2015) a Lió, França, que ja hi ha prou evidència com per classificar-lo com A2: un probable carcinogen humà (la segona categoria en toxicitat cancerígena).

Aquesta informació va ser publicada en 20 març 2015 per la prestigiosa revista científica mèdica The Lancet Oncology i està disponible aquí.

Per accedir al pdf faci click aquí.

Sota el títol: Carcinogenicitat de tetraclorvinfos, paratió, malatió, diazinó i glifosat, el Grup de Treball (Working Group) de l’IARC, encapçalat per la Dra Kathryn Z. Guyton, diuen textualment que fa a Glifosat: El glifosat és un herbicida d’ampli espectre, en l’actualitat el de més alts volums de producció entre tots els pesticides.

S’utilitza en més de 750 diferents productes per a l’agricultura, la silvicultura, ús urbana, i aplicacions domiciliàries. La seva utilització s’ha incrementat notablement amb el desenvolupament de varietats de cultius genèticament modificats per a ser resistents a glifosat.

El glifosat s’ha detectat en l’aire durant la polvorització, a l’aigua, i en els aliments. Existia evidència limitada sobre el seu carcinogenicitat en humans.

Estudis de casos i controls per exposició ocupacional als EUA (14), Canadà (6), i Sweden (7) reporten augment dels riscos per limfoma no Hodgkin, que va persistir després d’ajustar per exposició a altres pesticides. La cohort de l’Estudi de Salut Agrària (AHS) no exhibeix risc significatiu per limfoma no Hodgkin.

En ratolins CD1 mascles exposats a glifosat es va observar una tendència positiva en la incidència d’un tumor poc freqüent, el carcinoma túbul renal. Un segon estudi va informar una tendència positiva per hemangiosarcoma en ratolins mascles (15).

Amb glifosat créixer adenomes de cèl·lules dels illots pancreàtics en rates mascle en dos estudis. I amb una formulació de glifosat es van promoure tumors de pell promoguts en un estudi d’iniciació-promoció en ratolins. El glifosat s’ha detectat a la sang i l’orina de treballadors agrícoles, el que indica l’absorció.

Els microbis del sòl degraden glifosat a l’àcid aminomethylphosphoric (AMPA). La detecció d’AMPA en sang després d’intoxicacions suggereix un metabolisme intestinal microbià en els éssers humans. Les formulacions de glifosat i el glifosat han induït mal cromosòmic i en les cadenes d’ADN en mamífers i en humans i cèl·lules animals in vitro.

Un estudi va registrar augments en els marcadors sanguinis de dany cromosòmic (micronuclis) en residents de diverses comunitats després de fumigació de formulacions de glifosat (16). Proves de mutagènesi bacteriana van ser negatives.

El glifosat, les seves formulacions, i el seu metabòlit AMPA indueixen estrès oxidatiu en els rosegadors i en vitro. El Grup de Treball classifica glifosat com probablement cancerigen per als éssers humans (Grup 2A).

Bibliografia citada:

14- De Roos AJ, Zahm SH, Cantor KP, et al. Integrative assessment of multiple pesticides es risk factors for non-Hodgkin s lymphoma among men. Occup Environ Med 2003; 60: E11.

6- McDuffi i HH, Pahwa P, McLaughlin JR, et al. Non-Hodgkin s lymphoma and specifi c pesticide exposures in men: cross-Canada study of pesticides and health. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001; 10: 1155-1163.

7- Eriksson M, Hardell L, Carlberg M, Akerman M. Pesticide exposure es risk factor for non-Hodgkin lymphoma including histopathological subgroup analysis. Int J Cancer 2008; 123: 1657-1663.

15- WHO / FAO. Glyphosate. Pesticides residues in food 2004 Joint FAO / WHO Meeting on Pesticides Residues. Part II Toxicological. IPCS / WHO 2004; 95-162.

16- Bolognesi C, Carrasquilla G, Volpi S, Solomon KR, Marshall EX. Biomonitoring of genotoxic risk in agricultural workers from five Colombian regions: association to occupational exposure to glyphosate. J Toxicol Environ Health A 2009; 72: 986-97.

Classificació estàndard de la IARC Compostos o factors físics avaluats per la IARC (Agència Internacional per a la Investigació del Càncer) i classificats en quatre grups, basant-se en proves científiques existents sobre carcinogènesi.

Grup 1: Carcinogen per a l’ésser humà. Hi ha proves suficients que confirmen que pot causar càncer als humans.
Exemple: asbest, radiació ionitzant.

Grup 2A: Probablement carcinogen per a l’ésser humà. Hi ha proves suficients que pot causar càncer als humans, però actualment no són concloents.
Exemple: PCB, formaldehid.

Grup 2B: Possiblement carcinogen per a l’ésser humà. Hi ha algunes proves que pot causar càncer als humans però de moment estan lluny de ser concloents.
Exemple: llana de vidre, gasos d’escapament de motor a gasolina.

Grup 3: No pot ser classificat respecte al seu carcinogenicitat per a l’ésser humà Actualment no hi ha cap prova que causi càncer als humans.

Grup 4: Probablement no carcinogen per a l’ésser humà Hi ha proves suficients que no causa càncer als humans.

Conclusió

Per la nova classificació de la IARC-OMS, glifosat és tan cancerigen com PCB, formaldehid, papil·loma virus humà (VPH) tipus 68 i el uretà, tots membres del grup A2 pel que fa la seva capacitat de generar càncer en humans.

Font: www.ecoportal.net
Article Original: www.ecoportal.net/Eco-Noticias/La-OMS-clasifica-en-la-segunda-categoria-de-toxicidad-cancerigenica-al-herbicida-glifosat