La certificació ecològica ofereix la garantia als consumidors que els mètodes utilitzats per a l’obtenció dels aliments bio s’ajusten a la normativa europea de producció ecològica. Però, com es duu a terme aquest procès? L’equip de Bio Eco Actual va poder assistir a una visita guiada organitzada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) al Parc de les Olors del Serrat, a Santa Eulàlia de Ronçana, per conèixer com es duen a terme les inspeccions en producció ecològica a Catalunya en cultius de plantes aromàtiques i medicinals.

Instal·lacions agroecològiques del Parc de les Olors, el dia de l’inspecció tècnica del CCPAE.

El procés de certificació ecològica a Catalunya

La certificació ecològica empara la transparència i la fiabilitat de la producció a partir d’un control permanent i una anàlisi continuada del sistema productiu i els productes, la qualitat organolèptica i nutritiva dels aliments i la seva traçabilitat (és a dir, des de l’origen fins al destí dels productes). A Catalunya, l’organisme encarregat de dur a terme aquest control és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que des de 1994 verifica el compliment de la normativa ecològica marcada per la Unió Europea.

Per optar o renovar la certificació ecològica, els operadors han d’inscriure la seva activitat al registre del CCPAE i superar una inspecció tècnica anual que garantitzi els estàndards de producció ecològica. En el procès, és clau la figura dels inspectors tècnics: els encarregats de verificar les dades del registre sobre el terreny dels operadors ecològics catalans. El CCPAE compta actualment amb 40 tècnics inspectors distribuïts per comarques, que supervisen als operadors ecològics anualment.

Els inspectors tècnics verifiquen les dades del registre sobre el terreny dels operadors ecològics catalans

Inspecció ‘In situ’

La inspecció comença amb un recorregut d’anàlisi a la finca i l’àrea d’activitat. Es visita tant l’àrea de producció, com l’area d’elaboració i comercialització, en funció de la categoria de l’operador. En el cas del Parc de les Olors, s’opera en els tres àmbits, de manera que el recorregut contempla els cultius, l’obrador, el magatzem i la botiga.

Amb l’ajuda d’una guia, els inspectors observen l’estat dels cultius i les instal·lacions i comproven que l’estat de la finca correspon amb les dades registrades. Verifiquen que no hi ha canvis substancials no notificats i que en cap moment la producció vulnera el reglament europeu. Entre d’altres coses, analitzen les espècies cultivades, les llavors utilitzades, la presència de lleguminoses (element clau en l’agroecologia), els nivells de nitrats i nitrogen del sòl o el risc de contaminació ambiental per deriva.

Certificació ecològica CCPAE
Recorregut preliminar de la tècnic inspectora del CCPAE a les instal·lacions del Parc de les Flors.

A més, comproven que el cultiu estigui endreçat i sigui estèticament bonic: “Valorem que hi hagi herba al voltant dels cultius perquè el camp es retroalimenti de manera natural. També revisem que, en cas d’emmagetzemar fems, aquests estiguin ben recollits i no embrutin la finca”, explica la inspectora del CCPAE, mentre recorrem la finca.

Per analitzar amb detall l’estat i la composició d’un cultiu determinat, en algunes inspeccions, es fan preses de mostra. S’agafen un total de 3 mostres (una per a l’operador, una per al CCPAE i una de reserva) per tal de comprovar si contenen residus de qualsevol mena. Aquestes poden ser mandatòries, si és que l’assiganció de la visita per part del CCPAE així ho requereix, o poden ser sol·licitades per part del tècnic en el moment de la inspecció, si és que es consideren oportunes o necessàries. “Per exemple, si observéssim que les herbes del voltant dels cultius tenen indicis d’ús d’herbicida, és a dir, si tinguéssin mal aspecte o un color groguenc, podríem agafar una mostra per comprovar-ho al laboratori”, afirma la inspectora.

També es revisen els productes catalogats i es comprova que es fa un ús correcte de les etiquetes i certificats ecològics

Aportació documental

Un cop finalitza el recorregut d’inspecció, la següent fase de la visita tècnica és la inspecció documental. Es fa un control exhaustiu de tota la documentació aportada per l’operador i la memòria, en cas que s’hagi passat una inspecció amb anterioritat. Es revisa el quadern de camp, que recopila tots els registres de producció i les funcions concretes que es duen a terme, així com els cultius i les plantacions, el sistema de rec i sembra, la metodologia i el calendari de collites o els transplantaments que s’hagin pogut fer, etc. També es revisa que, al llarg de l’any, s’han anat emplenant els registres d’elaboració, on consten les matèries primeres emprades, la metodologia utilitzada en totes les fases de la producció i com es comercialitza el producte final, així com la rigorositat dels albarans i el volum comercial.

Simultàniament, els inspectors fan balanços per comprovar que el volum de productes comercialitzats es correspon al volum de materies primeres cultivades, per tal de comprovar la traçabilitat dels productes. Per això, en aquesta fase també es revisen els productes catalogats i es comprova que es fa un ús correcte de les etiquetes i certificats ecològics, tant del CCPAE com l’Euro Fulla de la UE. “Cal tenir en compte el procés de conversió ecològica dels camps. Si un camp no ha completat la conversió al 100%, els productes que en deriven no es poden vendre amb l’etiqueta ecològica”, posa com a exemple la inspectora.

certificació ecològica
Un dels treballadors del Parc de les Olors sembra cultius d’aromàtiques i lleguminoses.

Fase final: expedició del certificat

Al final de la visita, el tècnic inspector emet un informe resum que recull totes les dades de la inspecció, informant de les faltes o divergències de la norma detectades. Si hi ha incompliments lleus o greus respecte la normativa, el tècnic insta a l’operador a aplicar accions correctores per a resoldre-les. El document és signat per les dues parts i es tramita al Comitè de Certificació del CCPAE per a formalitzar la verificació i resoldre la certificació. Si tot és correcte, l’operador queda registrat al CCPAE i rep (o renova) el seu certificat de conformitat ecològica. D’aquesta manera, l’operador pot seguir comercialitzant la seva producció amb els termes protegits i utilitzant els segells ecològics del CCPAE i la normativa europea.

Si tot és correcte, l’operador queda registrat al CCPAE i rep (o renova) el seu certificat de conformitat ecològica

En canvi, si les accions correctives no s’han aplicat i no s’han resolt els incompliments detectats en el moment de la inspecció, el Comitè de Certificació procedeix a l’obertura d’un expedient sancionador. Aquest pot anar acompanyat d’una retirada de la certificació del producte i/o una suspensió cautelar. Per assegurar l’objectivitat del procediment de certificació, la Junta Rectora del CCPAE fa una última revisió i verifica que l’operador és apte.

Mecanismes de control exigents

La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Per això estableix uns requisits exigents que molt sovint no es demanen a la producció convencional. “És un requisit indispensable i una motivació imperativa per entrar al CCPAE. És trist que els que ho fem bé (productors ecològics) siguem els que paguem més i tinguem més controls”, reivindica Pilar Comes, promotora del Parc de les Olors.

El CCPAE, l’autoritat de control en certificació ecològica a Catalunya

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, ja siguin transformats o no, obtinguts a Catalunya. És una autoritat pública creada per Llei al Parlament de Catalunya amb l’objectiu de representar, defensar i garantir la producció agrària ecològica a Catalunya. El CCPAE verifica el compliment de la regulació ecològica europea, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i importació de productes ecològics. Tothom que produeix, elabora, envasa, comercialitza o importa productes ecològics dins de la UE cal que compleixi amb la normativa i estigui certificat per un organisme de control autoritzat.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2021

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here