Ecologistes en Acció 08/06/2016
Informe: la qualitat de l’aire a l’Estat espanyol durant 2015.

Prop de 46 milions de persones van respirar aire contaminat durant 2015 a l’Estat espanyol. L’informe anual de qualitat de l’aire d’Ecologistes en Acció que es presenta avui conclou que el 99% de la població i el 95% del territori van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

La conjuntura meteorològica, el repunt del trànsit, el frau en les emissions dels automòbils i l’aposta governamental per les energies brutes en detriment de les renovables, entre les causes d’un problema que afecta la salut de la ciutadania, però també als cultius i espais naturals.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en 700 estacions oficials de mesurament instal·lades a tot l’Estat espanyol. Presenta dades exhaustives de la qualitat de l’aire, per comunitats autònomes i per substàncies contaminants.

Entre les seves principals conclusions, destaquen:

– El 2015, s’ha produït un augment general dels nivells de contaminació de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre (SO2), el primer des l’inici de la crisi econòmica en 2008, el que explica el sensible empitjorament de la situació i la major població i territori afectats.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació que estableix la Unió Europea. D’acord a aquests nivells, l’aire contaminat va afectar el 2015 a 45,9 milions d’persones a l’Estat espanyol, el 99% de la seva població, així com a 478.000 quilòmetres quadrats, el 95% del territori.

– Si es prenen els valors límit establerts per la normativa espanyola i europea, més laxos que les recomanacions de l’OMS, la població que respira aire contaminat per sobre dels valors legals és de 18,5 milions de persones, un 40% del total i tres milions d’afectats més respecte a 2014; és a dir, dos de cada cinc espanyols respira aire que infringeix els límits que marca la llei. I la superfície exposada a nivells de contaminació que danyen la vegetació arriba 322.000 km2, un 64% de l’Estat espanyol i 60.000 km2 més que el 2014; en altres paraules, gairebé dos terços del territori espanyol suporten una contaminació atmosfèrica que incompleix els estàndards legals vigents per protegir els cultius i els ecosistemes naturals.

– La principal font de contaminació en àrees urbanes, on es concentra la major part de la població, és el trànsit rodat. En determinades àrees fabrils i en l’entorn de les grans centrals termoelèctriques de carbó i altres combustibles fòssils són aquestes fonts industrials les que condicionen de manera decisiva la qualitat de l’aire.

– L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta una major extensió i afecció a la població, amb uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i tot a l’alça. Això es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor) durant l’estiu, com a resultat del canvi climàtic. Durant l’any 2015 els nivells d’ozó van augmentar per l’increment de la calor respecte als de 2014, excepte a la cornisa cantàbrica, de manera que la major part de la població i el territori espanyols han seguit exposats a concentracions d’ozó perjudicials per a la salut humana i vegetal.

– Les partícules (PM10 i PM2,5), el diòxid de nitrogen (NO2) i el diòxid de sofre (SO2) en l’aire afecten més de quatre cinquenes parts de la població de l’Estat. Segueixen, per tant, sent una seriosa amenaça per a la salut, més ara que durant l’any passat es va interrompre la tendència a la baixa d’aquests contaminants que es va iniciar el 2008, amb la crisi econòmica.

– Encara que l’augment de la contaminació de l’aire és conseqüència en primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una major estabilitat atmosfèrica, hi ha senyals preocupants que adverteixen que podem estar assistint a un canvi general de tendència, després d’anys de reducció dels contaminants clàssics (partícules NO2 i SO2): el repunt del trànsit per carretera (el consum de combustibles d’automoció el 2015 va ser superior al dels tres anys anteriors), el frau en els sistemes de certificació de les emissions dels automòbils (conegut a partir l’escàndol Volkswagen) i l’augment de la producció elèctrica en centrals tèrmiques de carbó, petroli i gas, a costa de les energies renovables.

– La contaminació de l’aire hauria d’abordar com un problema de primer ordre, tal com es deriva de l’informe elaborat per Ecologistes en Acció. Cada any es registren més de 25.000 morts prematures a l’Estat espanyol per afeccions derivades de la contaminació de l’aire, d’acord a les últimes estimacions de l’Agència Europea de Medi Ambient.

– Els costos sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica representen almenys 32.000 milions d’euros a l’any, un 2,8% del PIB espanyol, segons l’OMS i l’OCDE, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals .

– Les administracions públiques arrisquen la salut de la ciutadania i el pagament d’una multa milionària per vulneració de la llei. La Comissió Europea va iniciar, al gener de 2009, un procediment d’infracció contra Espanya per l’incompliment de la normativa sobre partícules PM10 que està a punt d’arribar al Tribunal de Justícia Europeu. El 2015, la Comissió ha obert un nou expedient a Espanya pels nivells de diòxid de nitrogen.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

– Els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire i els Plans d’Acció a curt termini per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en molts casos, en particular els relatius a l’ozó, no existeixen, i en altres són inefectius per falta de voluntat política. Aquests plans són responsabilitat de Comunitats Autònomes i Ajuntaments.

– Les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire són la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic. Cal a més donar facilitats a la bicicleta a les ciutats. Així com l’adopció generalitzada de les millors tècniques industrials disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica per centrals tèrmiques, en particular les que utilitzen carbó.

Descarrega l’informe fent click AQUÍ