elige comercio justo

C. E. Comercio Justo 21/12/2016
Demanen als partits polítics que la nova Llei de Contractes afavoreixi el Comerç Just.

La Coordinadora Estatal de Comerç (CECJ) Just ha presentat el document d’esmenes elaborat i presentat per la Xarxa de Xarxes de l’Economia Alternativa i Solidària (REAS)

CECJ ha proposat a través d’aquest document a tots els grups parlamentaris que la nova Llei de Contractes permeti considerar criteris socials per garantir que els productes adquirits pel sector públic hagin estat elaborats en condicions laborals dignes per part dels productors i treballadors de països empobrits .

En el pla general, la CECJ ha proposat que la Llei reflecteixi en la seva exposició de motius que, a més de les seves fins pròpies, la contractació administrativa s’utilitzi com una eina per contribuir als objectius socials del sector públic, especialment contribuint a millorar el impacte de les polítiques de cooperació internacional per al desenvolupament a través del respecte cap als drets Humans a la cadena de producció, especialment els drets laborals bàsics que satisfacin les necessitats de les persones treballadores i els petits productors de països en vies de desenvolupament.

Pel concret ha demanat que s’inclogui com a criteri de solvència de les empreses que contractin amb el sector públic i subministrin productes fabricats en països externs a la Unió Europea (UE) que indiquin els sistemes de gestió de la cadena de subministrament, inclosos els que garanteixin el compliment de les convencions fonamentals de l’Organització Internacional del Treball, i de seguiment que l’empresari podrà aplicar a l’executar el contracte.

D’altra banda ha demanat que es permeti valorar o exigir als contractistes que respectin els principis de Comerç Just a la cadena comercial, tant en els criteris d’adjudicació de les ofertes com en els d’execució del contracte, especialment aquells que busquin afavorir a els petits productors de països en desenvolupament amb els quals es mantenen relacions comercials que els són favorables, com ara el pagament d’un preu mínim i una prima als productors, o una major transparència i traçabilitat de tota la cadena comercial.

Des de les entitats que integren la CECJ estem convençudes que transversalitzar les polítiques socials, especialment les de cooperació internacional al desenvolupament, suposa una oportunitat per millorar l’impacte de les mateixes i donar més coherència a la política pública, cosa que sens dubte és valorat per la ciutadania i incrementa l’eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.