la unio consejeria

La Unió de Llauradors 22/02/2017
LA UNIÓ demana a Conselleria d’Agricultura que expliqui els criteris escollits per a denegar les ajudes al 45% dels llauradors i ramaders ecològics.

21 febrer de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors reitera la necessitat de conèixer els criteris de selecció triats per la Conselleria d’Agricultura per a denegar aproximadament el 45% de les sol·licituds presentades per a accedir a les ajudes a l’agricultura ecològica corresponents a l’any 2015 que han arribat als sol·licitants.

Es tracta d’una Ordre publicada al març de 2015 per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d’agricultura ecològica continguda en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i que va ser engegat per l’anterior Govern de la Generalitat Valenciana a costa de l’aprovació definitiva del Programa de Desenvolupament Rural per part de les institucions comunitàries. Durant les últimes setmanes molts d’aquells sol·licitants han rebut la resolució denegatòria de les mateixes per falta de pressupost o més concretament, segons diu l’escrit remès per la Conselleria d’Agricultura, “per aplicació de criteris de selecció en haver-se superat el límit pressupostari…”.

LA UNIÓ recorda que fa ja més d’un mes va traslladar aquesta qüestió tant a la consellera d’Agricultura com a la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, sense que fins avui haja rebut una resposta a fi de poder donar complida informació a tots aquells llauradors i ramaders als quals se’ls ha denegat l’ajuda i, si escau, estudiar aquests les possibles mesures legals que pogueren derivar-se.

Aquesta organització professional agrària qüestiona diversos fets sobre aquestes ajudes com és que s’òbriga un període de sol·licitud d’una ajuda que no va a tindre posteriorment suficient dotació pressupostària, que es comunique la seua desestimació als interessats quasi dos anys després la seua denegació i, sobretot, els criteris per a denegar l’ajuda a uns enfront d’uns altres; així com si es van a establir mesures de compensació o priorització a l’hora d’accedir de nou a les ajudes d’enguany.

LA UNIÓ considera que aquesta denegació massiva de sol·licituds pot ser una clara trava i un desengany per a aquells que realment aposten per l’agricultura ecològica, sistema de producció que paradoxalment es vol potenciar des de la Conselleria d’Agricultura a través del Pla Valencià de Producció Ecològica.

Més informació a www.launio.org