Ahir, el Parlament Europeu va adoptar el text per a un nou reglament de producció ecològica de la UE, acordat preliminarment pel Consell i la Comissió Parlamentària d’Agricultura al novembre de 2017. IFOAM EU, el moviment d’alimentació i agricultura ecològica, fa una crida tant a les institucions de la UE com a totes les parts interessades per treballar juntes en la implementació i actes delegats per assegurar que la regulació sigui aplicable al treball diari de totes les parts en la cadena de producció ecològica: agricultors, productors, comerciants i el sistema de control.

IFOAM EU celebra l’enorme esforç realitzat per les institucions per millorar la proposta legislativa de 2014 i reconeix que s’han realitzat diverses millores. Però encara cal aclarir una sèrie de punts per eliminar els obstacles per a la implementació pràctica futura de la nova regulació ecològica. Es necessita un fort compromís de les institucions de la UE i els Estats membres per treballar juntament amb el sector ecològic per abordar els defectes existents, abans que la regulació entri en aplicació en 2021.

“L’impressionant creixement bio ja és una història d’èxit, però la producció ecològica té el potencial de desencadenar una transformació més profunda de l’alimentació i l’agricultura europees i aportar molts més beneficis a la societat, els productors i el medi ambient”, ha dit Eduardo Cuoco, director d’IFOAM EU. El desenvolupament de l’alimentació i l’agricultura ecològiques s’hauria de prioritzar ara en el marc financer plurianual de la UE.”

Les últimes dades disponibles de 2016 mostren que les terres ecològiques representen el 6,7% de les terres agrícoles de la UE (amb 7 Estats membres de la UE que superen el 10%) i que les vendes al detall orgàniques van ascendir a 30,7 bilions d’euros, amb un creixement anual del 12%. Això no té precedents en la resta del sector agroalimentari.

El sector ecològic també ofereix solucions que ajuden a complir les prioritats polítiques de la UE en matèria d’ocupació, medi ambient i desenvolupament econòmic sostenible

Finalment, el sector bio és una fàbrica dinàmica d’idees i innovacions, que després es transfereix tant a agricultors orgànics com no orgànics i a la indústria convencional en general.

El text votat pel Ple del Parlament és el resultat d’un anomenat acord en primera lectura entre el Comitè Especial d’Agricultura del Consell i la Comissió Parlamentària d’Agricultura al novembre de 2017. El següent pas és la signatura de l’acord en el Consell de Ministres d’Agricultura. Després de l’adopció final al Consell, s’iniciarà el treball per a la implementació i els actes delegats.

Per a més informació visiti www.ifoam-eu.org

Organic Regulation Euro Hoja Reglamento sobre alimentación ecológica Reglament sobre alimentació ecològica reglamento de producción ecológica Reglament de producció ecològica
La Euro Fulla és el segell de certificació vàlid a tot Europa, que garanteix que aquest aliment és ecològic.

Reproduïm a continuació la nota de premsa – declaració de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).

El Parlament va aprovar dijous noves regles sobre alimentació ecològica per donar suport als productors i oferir als consumidors productes d’alta qualitat

El ple va donar suport la nova llei sobre producció ecològica i etiquetatge, el contingut va ser acordat el juny de l’any passat per negociadors del Parlament i el Consell, amb 466 vots a favor, 124 en contra i 50 abstencions.

Els principals elements de la legislació són:

Assegurar aliments ecològics de qualitat

  • Controls estrictes al llarg de tota la cadena de subministrament. A iniciativa del PE, s’efectuaran controls in situ i per a tots els operadors, almenys una vegada a l’any o un cop cada dos anys si no s’ha detectat cap frau en els últims tres anys.
  • Les importacions hauran de respectar els estàndards comunitaris. Les actuals regles de “equivalència”, que obliguen els països de fora de la UE a respectar regles similars però no idèntiques deixaran d’aplicar-se en un termini de cinc anys.

Impulsar la producció dins de la UE

  • Augment de l’oferta de llavors i animals ecològics per respondre a la demanda dels productors. Les excepcions que permeten l’ús de llavors i animals convencionals en la producció ecològica expiren en 2035.
  • Explotacions mixtes, per fomentar la reconversió: es permetran les explotacions que produeixin tant aliments convencionals com ecològics, sempre que les dues activitats estiguin separades de manera clara i efectiva.
  • Certificació més fàcil per als petits agricultors: certificació en grup per estalviar temps i diners als petits agricultors que desitgen passar a la producció ecològica.

Evitar la contaminació amb pesticides químics o fertilitzants sintètics

  • Mesures preventives: mesures obligatòries per a agricultors i altres operadors per evitar la contaminació. En cas de sospita de presència d’un plaguicida o fertilitzant no autoritzat, el producte final no podrà etiquetar-se com ecològic fins que la contaminació no sigui investigada; si la contaminació va ser deliberada o l’operador no va aplicar les mesures preventives, el producte perdrà el seu estatus ecològic.
  • Els països que ja estableixen llindars màxims per a les substàncies no autoritzades en els aliments ecològics, com els plaguicides, podran seguir fent-ho però hauran d’obrir el seu mercat als productes d’altres països de la UE que compleixin les normes comunitàries.

Quatre anys després de l’entrada en vigor del reglament, la Comissió avaluarà sobre l’efectivitat de les normes per evitar la contaminació i sobre l’efecte dels llindars nacionals i proposarà, si ho veu necessari, legislació per harmonitzar-los.

Podeu trobar informació més detallada sobre la nova normativa en aquesta nota informativa.

Declaració del ponent

“Aquesta normativa ofereix claredat i certesa tant als productors com els consumidors de la UE. Contribueix a millorar la qualitat dels aliments orgànics però també respon a les necessitats d’un mercat en creixement “, ha assenyalat Martin Häusling (Verds, Alemania), que també va explicar en detall els canvis en una roda de premsa.

Propers passos

El text ha de encara ser adoptat formalment pels ministres de la UE. La legislació s’aplicarà a partir de gener de 2021.

Per a més informació visiti www.agroecologia.net

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Abril 2018