Moltes vegades es parla de seguretat i qualitat alimentària de forma conjunta com si fossin pràcticament el mateix, però en realitat, són coses molt diferents i s’han d’entendre bé, tant des del punt de vista de les empreses com dels consumidors.

¿Qué es la seguridad y la calidad alimentaria?

On s’acaba una comença l’altra, la seguretat és obligatòria i garanteix la innocuïtat dels aliments, i la qualitat és voluntària i garanteix determinades característiques del producte. El consumidor ha d’estar protegit, informat i sempre té l’última paraula quan tria el que menja.

La seguretat és tot allò que garanteix la innocuïtat dels aliments, és a dir, que el seu consum no produeixi un perjudici per a la salut, per exemple, una intoxicació per microorganismes patògens, toxines, contaminants, metalls pesants, irradiació, etc. Totes les empreses alimentàries, grans o petites, convencionals o ecològiques, han de vetllar perquè els seus aliments siguin segurs fins al moment de ser consumits o fins a la data de caducitat o consum preferent. A Europa se segueixen directrius harmonitzades que són d’obligat compliment per a tots els països, però com es regula i controla?

La seguretat és obligatòria i garanteix la innocuïtat dels aliments, i la qualitat és voluntària i garanteix determinades característiques del producte

La Comissió Europea (CE) s’encarrega, amb les seves normatives, d’assegurar un alt nivell de seguretat alimentària, orientant a les empreses a dur a terme mesures en totes les etapes, des de la producció primària fins al moment de consum de l’aliment, i també implementa mesures de control adequades a cada tipologia de producte. La legislació europea és molt àmplia i exigent i totes les empreses dedicades a l’alimentació, independentment de les característiques, han de acollir-s’hi i implementar-la, adequant-la a la realitat de les seves instal·lacions, processos i productes.

Tot el que es legisla està prèviament avaluat per l’EFSA (European Food Safety Authority, en les seves sigles en anglès) que és un organisme de caràcter cientificotècnic que assessora la CE sobre possibles riscos per a la salut, entre altres coses. Els informes de l’EFSA no són normatives, però sí que són tinguts en compte per la CE per legislar sobre els diferents temes. L’EFSA avalua la seguretat dels additius, l’ús de pesticides, els límits de contaminants, els al·lèrgens, etc., abans de ser utilitzats, i a posteriori també. En alguns casos se sol·liciten revisions d’alguns temes si, arran d’estudis d’altres organismes científics o entitats, s’han obtingut noves dades sobre possibles efectes perjudicials per a la salut. Va succeir així amb alguns colorants que, després d’anys d’estudis, es va demostrar que provocaven hiperactivitat en els nens, i es va aconseguir una nova valoració del tema per part de les autoritats europees i un conseqüent canvi en la normativa, determinant que, si es feien servir, s’havia d’advertir en l’etiquetatge aquest efecte perjudicial per als nens.

Tot això es complementa amb sistemes de control i amb un sistema d’alertes alimentàries, anomenat RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed, en les seves sigles en anglès) que implica la CE, però també a tots els estats membres. D’aquesta manera, qualsevol problema en algun aliment, que sigui detectat en qualsevol punt d’Europa, es comunica i es difon a la resta per prendre les mesures necessàries. El sistema funciona molt bé i les alertes que es generen diàriament són moltes i de tot tipus.

¿Qué es la seguridad y la calidad alimentaria?¿Qué es la seguridad y la calidad alimentaria?Un cop la seguretat alimentària està consolidada, les empreses poden plantejar-se altres criteris per oferir aliments amb unes determinades característiques relacionades amb sistemes de producció o amb el que percebem amb els nostres sentits (sabors, olors, color, etc.). Així, la qualitat alimentària fa referència a aspectes que no tenen a veure amb la seguretat però que sí que poden influir en la decisió de compra del producte, per exemple, que un fruit sec torrat ho estigui de manera homogènia o que en un paquet de cigrons no aparegui una llentia. Un problema de qualitat mai suposa un perill per a la salut, però sí que dóna una imatge negativa de l’empresa.

Els aliments ecològics són productes d’una qualitat superior ja que tenen un valor afegit pel fet de produir-se amb menys productes químics, respectant el medi ambient i el benestar animal, mitjançant sistemes sostenibles i coherents amb una visió de salut més holística. Però hi ha molts altres aspectes de qualitat que cada producte ecològic pot oferir, ja sigui per estar a l’alçada de competidors o per tenir un aspecte que al consumidor li resulti entre acceptable i atractiu. En els aliments eco processats es permet l’ús de certs additius per poder garantir la seguretat alimentària i també la qualitat en nivells òptims.

L’EFSA avalua la seguretat dels additius, l’ús de pesticides, els límits de contaminants, els al·lèrgens, etc., abans de ser utilitzats, i a posteriori també

Els paràmetres de qualitat alimentària no segueixen una normativa d’obligat compliment, sinó que són les empreses les que decideixen els seus propis criteris i procediments. De totes maneres, hi ha organismes certificadors com, per exemple, la International Organization for Standardization que, amb la seva ISO 9001, estableix els requisits per a un bon sistema de gestió de la qualitat. Són estàndards molt reconeguts i les empreses que els compleixen poden comunicar-ho al consumidor.

Els aliments haurien de ser sempre font de salut i no suposar mai un perill. Per això, la seguretat alimentària és imprescindible, obligatòria i una qüestió de mínims que les empreses han de gestionar i cuidar al màxim. No obstant això, la qualitat alimentària, que afecta la percepció del producte i a altres qualitats, depèn de cada operador i dels seus nivells d’exigència. La llentia en el paquet de cigrons no és un perill per a la salut, però pot fer que el consumidor no repeteixi la compra.

Autora: Núria Arranz, Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments | Laura I. Arranz, Farmacèutica – Nutricionista | www.gananutricion.es

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2019