ESPAI PATROCINAT PER:
Humana Fundación Pueblo para Pueblo

 

El reciclatge és una estratègia per gestionar els residus sòlids i és indispensable per preservar els recursos naturals

Un informe sobre reciclatge de l’Oficina Estadística de la Unió Europea, Eurostat, publicat al març, indica que entre els anys 1995 i 2012, el 42% dels residus tractats pels països membres van ser reciclats o utilitzats per fer compost.

Durant aquest període, es van generar 492 kg de residus per persona, i 480 kg van ser tractats de diferents maneres: el 34% es va dipositar a l’abocador, el 24% es va incinerar, el 27% es va reciclar i 15% es va utilitzar per fer compostatge. Hi ha hagut un augment significatiu en la participació del reciclatge i el compostatge, del 18% el 1995 al 42% el 2012.

Pel que fa a la metodologia emprada, els residus municipals inclosos es refereixen als generats dins les fronteres de la UE, i no es té en compte els residus exportats per al seu futur tractament. Les escombraries que formen part de l’anàlisi són les generades a les cases, però també inclou les excedències similars que van produir els negocis petits i institucions públiques i van ser recollits pels ajuntaments. Aquesta part de restes municipals pot variar de municipi a municipi i de país a país, depenent del sistema d’administració de residus local.

Quan es parla de tractament del sobrant, l’informe es refereix als mètodes següents: abocadors: residus dipositats a terra, incloent-hi especialment l’emmagatzematge provisional de més d’un any en llocs especials per aquest ús. La incineració: el tractament tèrmic de residus en una planta preparada per aquest fi. El reciclatge: qualsevol operació de recuperació depenent dels materials dels residus. I per acabar, el compostatge: el tractament biològic (anaeròbic o aeròbic) de residus biodegradables que resulta un producte recuperable.

La investigació deixa al descobert que a Espanya només el 27% dels residus municipals generats es reciclen o es sotmeten a compostatge (davant del 42% de mitjana a la UE), mentre que el 63% de les escombraries urbanes van a l’abocador sense tractament (davant del 34% de mitjana comunitària). Aquestes xifres situen Espanya a la cua dels països membres en matèria de reciclatge. Cada espanyol va generar 464 quilos d’escombraries el 2012, nombre que se situa lleugerament per sota de la mitjana comunitària de 492 quilos. Però d’aquesta quantitat, només el 17% es va reciclar, mentre que el 10% es va convertir en compostatge i el 10% es va incinerar. El 63% restant dels residus urbans es va dipositar en abocadors.

Davant d’aquests números tan descoratjadors, el reciclatge només s’entén com una pràctica cultural a la qual s’arriba principalment tant per l’educació formal com per l’informal.

Enfront dels greus problemes mediambientals que aquest estudi denuncia, tots hem d’aportar solucions: des de l’Estat i organismes oficials, fins a la ciutadania del carrer. Conscienciar a les persones perquè adquireixin actituds i comportaments positius cap al respecte i la millora del medi ambient, és un procés d’aprenentatge dirigit a tota la població, amb la finalitat de motivar-la i sensibilitzar-la per aconseguir una conducta favorable cap a la cura de l’ambient, promovent la participació de tots en la solució dels problemes ambientals que es presenten.

reciclaje educacionL’objectiu de l’educació ambiental és aconseguir una població ambientalment informada, preparada per desenvolupar actituds i habilitats pràctiques que millorin la qualitat de vida per aconseguir un desenvolupament sostenible que garanteixi la vida de les generacions futures.