cacheda

Un abocador és un espai obert on es dipositen les deixalles, i que junt amb la pluja produeixen residus sòlids, líquids i gasosos.

Per a l’elecció del lloc d’ubicació, el Reial Decret 1481/2001, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant la deposició en abocadors, té en compte factors com les distàncies entre el límit del dipòsit i les zones residencials o recreatives, vies fluvials, masses d’aigua i altres zones agrícoles o urbanes.

Foto-pag 20També, l’existència d’aigües subterrànies, costaneres o reserves naturals de la zona. De la mateixa manera, són importants les condicions geològiques i hidrològiques, el risc d’inundació, enfonsaments i corriments de terres, i per últim la protecció del patrimoni natural i cultural de la zona. Trobar una ubicació amb totes aquestes característiques no és fàcil, sobretot per l’espai que es necessita i perquè el ritme actual de generació de residus és insostenible.

Els abocadors no controlats

Abans del fet que les administracions adoptessin polítiques de separació dels diferents residus i recollida selectiva dels mateixos, la brossa generada per la societat es transportava a uns abocadors situats en terrenys perifèrics als nuclis de població sense tenir en compte criteris mediambientals de cap mena. En alguns casos aquestes deixalles es cremaven a cel obert.

Els impactes d’aquest tipus de gestió sobre el medi ambient eren molt importants i nocius. Aquests abocadors no controlats, es van anant clausurant al conjunt de l’Estat a partir de la segona meitat del segle XX. Es va optar per dissenyar i construir dipòsits controlats per intentar evitar els impactes mediambientals que generaven. També es va adoptar la solució de la incineració a causa de la capacitat limitada d’aquests espais i es van dissenyar plantes per aquesta opció.

Els abocadors controlats

PARLEM-DE El-perillos-impacte-ambiental-desl-abocadorsEncara així, l’impacte ambiental de l’abocament controlat de residus continua sent notable i es produeix en diversos àmbits:

L’impacte sobre el paisatge: canvia la topografia, destrueix zones de vegetació i altera l’hàbitat de les espècies animals que hi vivien.

L’impacte visual: la visió dels residus no és agradable; s’hauria de triar llocs allunyats de nuclis urbans amb un relleu que n’amagui la visió.

L’impacte sobre l’atmosfera: la pols i els gasos poden donar molèsties per a la població veïna com ara malalties o explosions. Caldria segellar l’abocador amb terres impermeables i disposar de xemeneies per a la sortida dels gasos.

L’impacte sobre les aigües: amb l’aigua de pluja s’ocasiona una transferència de contaminació a un mitjà vehicular, que també pot contaminar les aigües subterrànies per la infiltració a aqüífers d’aquestes aigües superficials contaminades. Es tractaria de minimitzar el contacte de l’aigua i d’impedir l’evacuació incontrolable amb cunetes perimetrals externes i internes que recullin la pluja.

L’impacte dels incendis: un abocador és un magatzem de matèria combustible a l’aire lliure, per això s’hauria de fer un cobriment acurat diari amb terres de les plataformes i talussos, a més de l’obertura i manteniment de tallafocs perimetrals sobretot si és en una zona forestal.

Veiem que les solucions per gestionar les tones de brossa que produïm continuen sent perjudicials per al medi ambient. S’han de revisar i implantar noves polítiques de gestió de recollida selectiva de deixalles i dur a terme programes educatius a les escoles; fent una feina de conscienciació que garanteixi la disminució dels residus que es poden recuperar, reciclar i reutilitzar. Com diu la Declaració de Rio per al Medi Ambient i el Desenvolupament, tots tenim dret a una vida saludable i productiva en harmonia amb la Natura.

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here