Associació de Naturalistes de Girona 10/04/2015
El Govern de la Generalitat de Catalunya vol fer de les Illes Medes un parc subaquàtic.

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i la Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN)–Salvem l’Empordà presenten al·legacions al Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes.

Aquestes dues organitzacions demanen ajornar l’aprovació de la modificació d’aquest PRUG, i que es tramiti un nou PRUG que tingui com a objecte real la conservació i preservació dels espais natural de les Illes Medes, en comptes d’afavorir els interessos de les empreses que realitzen les activitats subaquàtiques.

Les dues entitats ecologistes valoren positivament la millora de qualitat de molts hàbitats i espècies que evidencien els informes científics que acompanyen la memòria, malgrat això, els informes demostren que segueix havent-hi hàbitats, espècies i espais en regressió. Els informes científics relacionen aquesta regressió amb l’excés de pressió causada per activitats subaquàtiques. Per tant, si l’objecte de la modificació del PRUG – segons es diu en el projecte d’ordre – és preservar i millorar l’estat de conservació del patrimoni natural de l’espai protegit cal, sens dubte, disminuir la pressió de les activitats subaquàtiques. 

Així mateix, les dues organitzacions recorden que la millora experimentada és relativa, ja que el punt de partida inicial era el d’uns ecosistemes notablement degradats. Els informes científics avalen que, en tots els punts de mostreig, la presència i talla de les espècies sobre els quals s’ha fet seguiment no assoleixen encara valors òptims. El sistema està en recuperació, però no recuperat.

També es valora positivament l’èxit registrat per les campanyes destinades a modificar el comportament dels usuaris de les illes, com ara els “eco-briefings” i l’acompanyament de grups per part de guies professionals. Per a l’ANG i la IAEDEN–Salvem l’Empordà l’adopció d’un model de gestió adaptativa és una mesura potencialment positiva, que hauria de permetre adaptar les pressions a les capacitats de càrrega de cada espai i a l’evolució dels indicadors biològics. El coneixement de la capacitat de càrrega i els resultats de la monitorització dels ecosistemes esdevenen la pedra angular d’aquesta estratègia. La memòria no inclou cap estudi de la capacitat de càrrega de cada punt d’immersió i el seu entorn ni un protocol que estableixi quin sistema d’indicadors s’adopta. Sense aquests fonamentals elements, la nova estratègia està abocada al fracàs.

A causa de les mancances identificades, la memòria no explicita amb detall quins criteris s’han establert per a la classificació de zones en funció del grau d’afectació. El resultat sembla excessivament discrecional, amb l’establiment de tres categories genèriques molt poc definides.

Donada l’absència d’un marc que permeti traslladar l’estat ecològic de l’arxipèlag a mesures de gestió, l’increment global de permisos d’immersió no està justificat i el grau d’incertesa sobre els seus possibles impactes és elevat. Cal recordar que en anys anteriors s’arribava a unes 60.000 immersions anuals, amb un màxim diari de 450 immersions. Amb la modificació del PRUG, es vol permetre unes 77.000 immersions, sense límit diari, només que no hi hagi més de 45 submarinistes simultàniament, és a dir, poden fer diversos torns de 45 submarinistes en un dia.

A més a més, aquest nou PRUG també augmenta significativament el nombre de zones d’immersió, doncs s’augmenta el nombre de boies. En el PRUG vigent hi ha un total de 12 boies d’amarrament i en aquesta modificació s’amplia a 17. És a dir, hi ha un increment del 33%.

Les dues entitats volen  alertar del risc que representa la pèrdua del límit diari, ja que durant els mesos d’estiu la pressió sobre el sistema subaquàtic assolirà uns valors mai vistos sota el règim de llicències actual. Aquesta pressió puntual i molt intensa podria provocar, en superar-se la capacitat de càrrega, efectes irreparables sobre l’ecosistema com ara la pèrdua d’espècies o la degradació d’hàbitats fins més enllà de la seva capacitat de regeneració natural.

Així mateix, recorden que l’administració pública s’ha vist incapacitada de regular i controlar – segons la normativa vigent – l’activitat de moltes empreses homologades per fer activitat subaquàtiques, com ja va denunciar l’ANG l’octubre de l’any 2013 (document). Les dues entitats ecologistes creuen totalment impossible tancar una boia en cas que en dos mesos s’hagi exhaurit el nombre de llicències. Serà, una vegada més, paper mullat i de conseqüències molt pitjors per l’ecosistema marí i la seva conservació.

Per aquestes raons demanen:

Ajornar l’aprovació de la modificació d’aquest PRUG.
– Tramitar un nou PRUG que tingui com a objecte real la conservació i preservació dels espais natural de les Illes Medes, en comptes d’afavorir els interessos de les empreses que realitzen les activitats subaquàtiques
– Tenir en consideració totes les propostes realitzades en les al·legacions presentades per l’ANG i la IAEDEN–Salvem l’Empordà per tal de formalitzar un autèntic sistema de gestió adaptativa basat en indicadors.

Article Original: www.naturalistesgirona.org/ca/2-noticies/185-el-govern-de-la-generalitat-de-catalunya-vol-fer-de-les-illes-medes-un-parc-subaquatic.html