Generalitat de Catalunya – PAE 04/09/2015
Una PAC amb accent ecològic.

a nova Política Agrària Comuna (PAC) recull, per al període 2014-2020, mesures clares i definides per a l’agricultura ecològica. Un “gir verd” que es tradueix en línies d’ajuts concrets per al sector de la producció ecològica. Només si un productor és ecològic, és a dir, que compta amb la certificació comunitària corresponent, pot optar a determinades subvencions de la PAC “per se”.

(Imatge: Fes click per ampliar la infografia de la Comissió Europea)

D’aquesta manera, la política agrícola comuna vol donar suport en els propers anys tant mantenir l’agricultura ecològica, com fomentar aquest mètode de producció més respectuós amb el medi ambient i que prescindeix de productes químics de síntesi.

Les explotacions -a condició que respectin les obligacions del Reglament bio- poden beneficiar-se d’ajudes europees directes, especialment les denominades “mesures verdes” (pagaments per a les pràctiques agrícoles que afavoreixen al clima i al medi ambient).

Així la PAC dóna suport a la conversió a l’agricultura ecològica, amb una ajuda destinada a compensar la pèrdua d’ingressos i els costos resultants d’aquesta conversió, així com el manteniment de la producció ecològica.

Però no són només els productors els beneficiaris d’aquesta nova PAC, també els elaboradors i minoristes poden acollir-se al règim de la producció ecològica de la Unió Europea, sempre que compleixin amb la normativa específica de producció i etiquetatge dels productes ecològics.

Perquè el sector primari ecològic pugui treure el màxim profit a la PAC, la Comissió Europea ha publicat una “Guia sobre les oportunitas d’ajut per a productors ecològics d’Europa”.

I, què és el que li interessa saber a l’agricultor?

Doncs que des de 2015, tots els Estats membres hauran de destinar el 30% dels seus pagaments directes a finançar pagaments a agricultors que desenvolupin pràctiques agrícoles sostenibles beneficioses per al clima i el medi ambient.

Aquesta PAC “més ecològica” compta amb tres mesures bàsiques:

a) Manteniment de pastura permanent

b) Diversificació de cultius (un agricultor ha de conrear almenys dos cultius quan les seves terres arables superin les 10 hectàrees i almenys tres cultius si superen les 30 hectàrees)

c) Manteniment d’una «superfície d’interès ecològic» d’almenys el 5% de la terra arable de l’explotació en el cas d’explotacions amb una superfície superior a les 15 hectàrees (a excepció de les pastures permanents), és a dir, terreny en guaret, elements paisatgístics, franges de protecció, zones forestades, cultius intermedis i cultius fixadors de nitrogen.

L’agricultor ecològic certificat no haurà de modificar les seves pràctiques per a percebre aquests ajuts.

Per fomentar l’agricultura ecològica a les mesures de desenvolupament rural es recull una línia independent que reconeix la seva importància i la seva aportació a les diverses prioritats de desenvolupament rural i que dóna suport a la conversió i el manteniment de les pràctiques biològiques, amb ajudes per un període d’entre 5 i 7 anys.

També hi ha mesures pesqueres, recollides en la Política Pesquera Comuna (PCP). Dirigides, en concret, als aqüicultors que es comprometin a complir els requisits de l’aqüicultura ecològica durant un mínim de 5 anys.

Les ajudes van destinades només a la conversió i es finançarà (per un màxim de 3 anys) la compensació de la pèrdua d’ingressos o dels costos addicionals contrets durant la conversió.

La innovació és un altre dels punts pels quals aposta la Comissió Europea; els productors ecològics poden també beneficiar-se d’aquesta línia d’ajuts.

A més, hi ha finançament per a fomentar i millorar el coneixement sobre l’agricultura ecològica per al qual s’estableixen dos terminis de presentacions a l’any: el 15 d’abril i el 30 de setembre.

En cas de ser seleccionada i aprovada la mesura, la UE finança fins al 50% del cost de les mesures, les organitzacions professionals i interprofessionals financen almenys el 20% i la resta pot ser cofinançat pels Estats membres.

Juntament amb els programes de desenvolupament rural, el pla de consum de fruita a les escoles i el programa de distribució de llet a les escoles constitueixen una altra oportunitat per als agricultors ecològics.

Tot un ventall de mesures que converteixen la PAC a més ecològica i amb el clar objectiu d’apostar per aquest mètode de producció agrícola.

Font: Generalitat de Catalunya – Producció Agroalimentària Ecològica (PAE)