Román Bengoa Larrañaga (Berriz), 1959. Horticultor ecològic des de 1997, establert a Berriz (Biscaia), on conrea una extensió de 1.500 m2 d’hivernacle, 3.000 m2 d’horta a l’aire lliure i 3500 m2 d’arbres fruiters en terrasses. President del Consell d’Agricultura i Alimentació Ecològica d’Euskadi (ENEEK) des de la seva creació el 2008.

Està augmentant la superfície destinada a la producció ecològica a Euskadi?

Sí, tot i que la superfície ecològica amb prou feines sobrepassa l’1% de la SAU a Euskadi (2983 ha). Som molt petits. Va augmentant de mica en mica, tot i que l’últim any l’increment ha estat menor que en anys anteriors: en l’última dècada la superfície ha crescut al voltant d’un 10% anual, però el 2015 l’increment es va quedar en un 4%. Encara hi ha molt marge de creixement.

Quin és el principal cultiu ecològic a Euskadi i amb quin creixement?

La vinya és el principal conreu ecològic a Euskadi, amb un creixement del 10,8% el 2015 i una extensió total de 479,5 ha, la majoria d’elles a Àlaba. Destaca també l’horticultura, amb 144 ha, el que suposa que gairebé el 20% de les terres en què es produeixen hortalisses a Euskadi estan certificades en ecològic.

Estan en expansió les empreses dedicades a la transformació agroalimentària?

Tot i disposar de poca superfície destinada a la producció ecològica, el nombre d’empreses dedicades a la transformació agroalimentària amb certificat ecològic (148) és considerable en proporció, si ho comparem a altres comunitats de l’Estat. El 2015 el nombre d’empreses transformadores es va incrementar un 6%. Alhora, cal puntualitzar que, en general, estem parlant d’activitats de tipus artesanal, amb produccions limitades.

Quines activitats de producció destacaries de les empreses?

Per activitats, dins de la transformació vegetal destaquen principalment l’elaboració de pa i l’elaboració / embotellat de vins. Dins de les empreses de transformació animal destaquen les formatgeries i l’envasament d’ous.

Explica’ns quines accions desenvolupa el Pla de Foment de la Producció Ecològica d’Euskadi durant aquest any 2016

El Pla de Foment de la Producció Ecològica d’Euskadi (FOPE) va arrencar el 2015 en la seva fase pilot, en la qual es van desenvolupar diferents activitats enfocades tant al foment de noves incorporacions pel que fa a la producció, com a facilitar la comercialització per els operadors existents, o la promoció del consum intern dels aliments ecològics mitjançant diferents accions de sensibilització. Durant el 2016 s’estan desenvolupant les accions que s’han identificat com a prioritàries, entre les quals destaca la realització d’una àmplia campanya de promoció.

A més, vam plantejar la realització de trobades entre productors ecològics i convencionals que puguin estar interessats a realitzar la reconversió. També volem incidir en els menjadors escolars. Per això hem preparat, en col·laboració amb l’associació d’AE de Guipúscoa “Biolur” i la Fundació Cristina Enea, la Guia del projecte Ekolapiko, que porta diversos anys incorporant amb èxit aliments ecològics en 7 centres educatius de Guipúscoa. Aquesta guia s’ha ofert a tots els centres educatius d’Euskadi i esperem que per al pròxim curs diversos d’aquests centres s’interessin i es posin en contacte amb nosaltres.

Creus que tindreu aviat menús ecològics al servei del ciutadà en les entitats públiques?

De moment les experiències en aquest sentit són força puntuals. En l’àmbit hospitalari hi ha alguna honrosa excepció que empra periòdicament aliments ecològics en els seus menús, encara que no suposen el gruix dels ingredients. En l’àmbit educatiu hi ha l’esmentat projecte Ekolapiko, amb un abast limitat a uns pocs centres de Guipúscoa, tots ells privats. També hi ha iniciatives puntuals en altres llocs d’Euskadi, totes en centres privats. A la xarxa pública el marc normatiu actual dificulta el que es puguin incorporar aliments ecològics locals als menús, tot i que ara mateix hi ha en marxa 4 projectes pilot, liderats per les AMPAs i recolzats pel Govern Basc, que esperem que obrin el camí.

Ens podries avançar si renovaràs per la propera legislatura?

La veritat és que m’agradaria que es presentessin més candidats, i si són joves amb ganes i energia per continuar treballant perquè l’agricultura ecològica segueixi creixent a Euskadi, molt millor.