People4Soil 28/09/2016
Per una directiva europea de protecció dels sòls.

Un milió de signatures per aturar l’ocupació i degradació del sòl: aquest és l’objectiu mínim de la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) ‘People4Soil‘, recolzada per més de 350 institucions i organitzacions europees. A l’Estat espanyol la campanya, batejada com ‘Protegim els nostres sòls’ està recolzada per més de 40 entitats.

Segons la FAO el El 33% dels sòls del planeta està de moderada a altament degradat a causa de l’erosió, l’esgotament de nutrients, l’acidificació, la salinització, la compactació i el segellat, o la contaminació química. A Europa la batalla per una directiva marc de l’sòl ve de lluny, però la proposta legislativa va ser retirada el maig del 2014 després d’una llarga oposició de vuit anys per una minoria de bloqueig dels Estats Membres, tot i l’evident manca de polítiques europees i regulacions nacionals per garantir una adequada protecció dels sòls. Després del fracàs de les institucions europees, aquesta iniciativa ciutadana pretén prendre els comandaments del procés que condueixi a una nova proposta.

Un primer resultat ha estat ja aconseguit pels promotors de People4Soil; això és el sorprenent nombre d’organitzacions que donen suport a la iniciativa: actualment 350 organitzacions establertes en 25 estats membres de la Unió Europea (UE) estan involucrades en la xarxa i compromeses amb la campanya (llista completa disponible a www.people4soil.eu); 40 d’aquestes organitzacions i entitats promouen la campanya a l’Estat espanyol sota el nom ‘Protegim els nostres sòls’. Aquesta és una clara evidència de l’existència d’una consciència de les amenaces del sòl entre els científics, agricultors, consumidors, ecologistes i planificadors urbans. El segellat, l’erosió, la disminució de la matèria orgànica, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació estan afectant la disponibilitat i productivitat del sòl i el seu potencial com a embornal de carboni.

L’ocupació del sòl a Europa és la major amenaça als sòls fèrtils. Cada any 1000 km quadrats són segellats amb formigó i superfícies d’asfalt: l’equivalent a aproximadament 500 camps de futbol cada dia. El retard de les institucions de la UE a emetre regulacions per a la protecció del sòl està en clara contradicció amb la rellevància que la que la Comissió Europea, des dels seus inicis, diu concedir a la sobirania i seguretat alimentària. Avui, milions d’hectàrees fora d’Europa estan intensament explotades per subministrar aliment i penso al mercat europeu, sovint amb greus impactes per als agricultors indígenes.

El sòl és a més essencial per a la biodiversitat. A més d’aportar un hàbitat per a la biodiversitat subterrània, el sòl és essencial per a la supervivència de la majoria de les espècies terrestres. Avui, els canvis d’ús del sòl i l’agricultura intensiva són les principals amenaces als hàbitats i espècies europees i s’estima que prop d’un terç del paisatge europeu està altament fragmentat per edificis i infraestructures. Igualment, la contaminació del sòl pot afectar profundament la salut humana, a l’contaminar els aliments que mengem i l’aigua que bevem. A tot Europa hi ha gairebé 250,000 emplaçaments que estan contaminats i, malgrat això, la UE no té ni un programa de remediació coherent ni un sistema comú per prevenir la contaminació del sòl.

El sòl és a més un element clau del sistema climàtic, ja que captura enormes quantitats de carboni: els sòls europeus contenen una quantitat de carboni equivalent al CO2 emès pels sectors de transport, calefacció, indústria i energia a Europa durant un període superior a 40 anys. Uns sòls saludables juguen un paper essencial en la mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic, com les inundacions, les onades de calor i sequeres.

Una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) és un mecanisme contemplat en la legislació europea que permet fer una sol·licitud formal a la Comissió Europea per proposar una legislació concreta. La iniciativa ciutadana ha de ser recolzada per almenys un milió de ciutadans adults de la UE, els quals pot signar la petició a través de la pàgina web oficial www.people4soil.eu o www.agroecologia.net. La petició té una durada de 12 mesos, des del 12 setembre 2016 a 11 setembre 2017.

Les organitzacions espanyoles que donen suport a la campanya són:

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Ecologistas en Acción, WWF España, XCT – Xarxa de Custòdia del Territori, Acciónatura,Fundación Global Nature,Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, AGCT – Asociación Galega de Custodia do Territorio, PROAMBIA SIMA S.L., Universidad de Burgos, INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SECS – Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Ráspano Ecoturismo, Fundación Entretantos,Vertex Agroforestal, Afammer Sevilla, CERM – Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, Ecoherencia, World Nature, L’espigall, Fundaciò Emys, Instituto Indehesa – Universidad de Extremadura, Ambientea, ASiA – Associació Salut i Agroecologia, Besarte, Associación Reforesta, Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Prysma Calidad y Medio Ambiente, ARDEA- Ecologistas en Acción Sierra de Ayllón, Evenor Tech S.L.U., Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Asociación Nueva Cultura por el Clima, L’Era – Espai de Recursos Agroecològics, Asociación Alimentum, CEBES – Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, Iniciativa Comunales

Tota la informació sobre la campanya a www.people4soil.eu

Un millón de firmas para detener la ocupación y degradación del suelo: éste es el objetivo mínimo de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) ‘People4soil’, respaldada por más de 350 instituciones y organizaciones europeas. En el Estado español la campaña, bautizada como ‘Protejamos nuestros suelos’ está apoyada por más de 40 entidades.

Según la FAO el El 33% de los suelos del planeta está de moderada a altamente degradado debido a la erosión, el agotamiento de nutrientes, la acidificación, la salinización, la compactación y el sellado, o la contaminación química. En Europa la batalla por una directiva marco del suelo viene de lejos, pero la propuesta legislativa fue retirada en mayo del 2014 después de una larga oposición de ocho años por una minoría de bloqueo de Estados Miembros, a pesar de la evidente falta de políticas europeas y regulaciones nacionales para garantizar una adecuada protección de los suelos. Después del fracaso de las instituciones europeas, esta iniciativa ciudadana pretende tomar los mandos del proceso que conduzca a una nueva propuesta.

Un primer resultado ha sido ya alcanzado por los promotores de People4Soil; esto es el asombroso número de organizaciones que apoyan la iniciativa: actualmente 350 organizaciones establecidas en 25 Estados Miembros de la Unión Europea (UE) están involucradas en la red y comprometidas con la campaña (lista completa disponible enwww.people4soil.eu); 40 de estas organizaciones y entidades promueven la campaña en el Estado español bajo el nombre ‘Protejamos nuestros suelos’. Ésta es una clara evidencia de la existencia de una conciencia de las amenazas del suelo entre los científicos, agricultores, consumidores, ecologistas y planificadores urbanos. El sellado, la erosión, la disminución de la materia orgánica, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están afectando la disponibilidad y productividad del suelo y su potencial como sumidero de carbono.

La ocupación del suelo en Europa es la mayor amenaza a los suelos fértiles. Cada año 1000 km cuadrados son sellados con hormigón y superficies de asfalto: el equivalente a aproximadamente 500 campos de fútbol cada día. El retraso de las instituciones de la UE en emitir regulaciones para la protección del suelo está en clara contradicción con la relevancia que la que la Comisión Europea, desde sus inicios, dice conceder a la soberanía y seguridad alimentaria. Hoy, millones de hectáreas fuera de Europa están intensamente explotadas para suministrar alimento y pienso al mercado europeo, a menudo con graves impactos para los agricultores indígenas.

El suelo es además esencial para la biodiversidad. Además de aportar un hábitat para la biodiversidad subterránea, el suelo es esencial para la supervivencia de la mayoría de las especies terrestres. Hoy, los cambios de uso del suelo y la agricultura intensiva son las principales amenazas a los hábitats y especies europeas y se estima que cerca de un tercio del paisaje europeo está altamente fragmentado por edificios e infraestructuras. Igualmente, la contaminación del suelo puede afectar profundamente la salud humana, al contaminar los alimentos que comemos y el agua que bebemos. En toda Europa existen casi 250,000 emplazamientos que están contaminados y, a pesar de ello, la UE no tiene ni un programa de remediación coherente ni un sistema común para prevenir la contaminación del suelo. 

El suelo es además un elemento clave del sistema climático, ya que captura enormes cantidades de carbono: los suelos europeos contienen una cantidad de carbono equivalente al CO2 emitido por los sectores de  transporte, calefacción, industria y energía en Europa durante un período superior a 40 años. Unos suelos saludables juegan un papel esencial en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, como las inundaciones, las olas de calor y sequías.

Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un mecanismo contemplado en la legislación europea que permite hacer una solicitud formal a la Comisión Europea para proponer una legislación concreta. La iniciativa ciudadana tiene que ser respaldada por al menos un millón de ciudadanos adultos de la UE, los cuales puede firmar la petición a través de la página web oficial www.people4soil.eu o www.agroecologia.net. La petición tiene una duración de 12 meses, desde el 12 de septiembre del 2016 al 11 de septiembre del 2017.

Las organizaciones españolas que apoyan la campaña son:

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Ecologistas en Acción, WWF España, XCT – Xarxa de Custòdia del Territori, Acciónatura,Fundación Global Nature,Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, AGCT – Asociación Galega de Custodia do Territorio, PROAMBIA SIMA S.L., Universidad de Burgos, INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SECS – Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Ráspano Ecoturismo, Fundación Entretantos,Vertex Agroforestal, Afammer Sevilla, CERM – Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, Ecoherencia, World Nature, L’espigall, Fundaciò Emys, Instituto Indehesa – Universidad de Extremadura, Ambientea, ASiA – Associació Salut i Agroecologia, Besarte, Associación Reforesta, Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Prysma Calidad y Medio Ambiente, ARDEA- Ecologistas en Acción Sierra de Ayllón, Evenor Tech S.L.U., Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Asociación Nueva Cultura por el Clima, L’Era – Espai de Recursos Agroecològics, Asociación Alimentum, CEBES – Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, Iniciativa Comunales