L’avenç de dades de producció ecològica 2016 confirma una tendència al creixement sostingut i la consolidació del sector.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient disposa ja de les primeres dades de la producció ecològica a Espanya corresponents a l’any 2016, que confirmen la tendència de creixement sostingut i consolidació del sector de la producció ecològica espanyola. Unes dades que consoliden Espanya com el primer país de la Unió Europea per superfície i entre els cinc productors més grans del món.

La superfície dedicada a aquest tipus de producció ha augmentat un 2,5% respecte a l’any 2015, assolint gairebé les 2.019.000 Ha

La meitat es destina a pastures permanents, una quarta part a cultius de terres arables i l’altra quarta part a cultius permanents. Destaca la superfície qualificada en conversió, que s’ha triplicat respecte a l’any anterior, la qual cosa mostra el seu potencial.

Pel que respecta als operadors, el seu número total s’ha incrementat en un 5,3% fins als 39.744, havent augmentat el número en totes les categories: productors (4,4%), industrials (9%), importadors (23%), exportadors (27%) i comercialitzadors (17%). Aquestes dades posen en relleu l’increment del nombre d’operadors en les fases posteriors de la cadena alimentària, per l’increment de la demanda.

En producció vegetal destaca l’augment d’hectàrees dedicades a cereals, tubercles, hortalisses, fruiters, fruita seca, cítrics i vinyes.

Quant a producció animal, augmenta el nombre d’explotacions, destacant les de boví de llet el número de la qual es duplica. Augmenta, en menor mesura, el nombre d’explotacions de boví i oví de carn, i d’aus de corral. El nombre de caps de bestiar també s’incrementa, destacant les aus de corral que han vist multiplicades per dos les seves xifres, i un increment més suau al nombre de caps de boví, caprí i gallines de posta.

Pel que a les indústries agroalimentàries es refereix, aquestes han registrat un creixement positiu (9%) arribant a les 5.663 aquelles relacionades amb la producció vegetal i a 952 les relacionades amb la producció animal. Mentre el número de les primeres ha augmentat en totes les categories, entre les segones ha disminuït les indústries làcties i augmentant la resta.

Controls de la producció ecològica

Els productes ecològics, també anomenats biològics o orgànics estan sotmesos a un sistema de control oficial regulat per normativa comunitària, en el marc del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària. El programa de la producció agrícola ecològica té, entre altres exigències, realitzar almenys una visita anual als diferents operadors de la producció ecològica (productors, transformadors o comercialitzadors).

Així, el nombre total de controls oficials realitzats el 2016 ha estat de 46.632. En el curs d’aquests controls, s’han analitzat 4.473 mostres, que suposen un 11% sobre el total. D’aquestes només el 7% han tingut un resultat analític desfavorable

El nombre d’incompliments (irregularitats o infraccions) va ascendir a 942 l’any 2016, davant 965 l’any anterior. Aquestes dades demostren que el nivell de compliment és molt alt, situant-se només en un 2% el percentatge d’operadors controlats amb incompliments.

Font: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente