El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambiente ha elaborat, com a resposta a les necessitats del sector ecològic, l’Estratègia per a la Producció Ecològica 2018-2020 amb l’objectiu de potenciar aquest sector estratègic de la producció agroalimentària espanyola, i la seva adaptació a les circumstàncies i tendències del mercat, coincidint amb el nou marc reglamentari europeu aprovat l’any passat.

L’Estratègia vol ser un instrument de convergència de diverses actuacions gestionades per les diferents Unitats del Ministeri juntament amb elements aportats per altres parts interessades en la producció ecològica, entre altres, les organitzacions específiques del sector, organitzacions de productors, indústries, distribució, associacions de consumidors, investigadors i les administracions públiques.

El Ministeri ha volgut conèixer de primera mà les prioritats del sector juntament amb les realitats del mercat nacional i internacional, per adequar les respostes a les mateixes. Per això, a més de les reunions del Fòrum Sectorial, el Departament va organitzar unes Jornades de Reflexió i Debat al juny de 2017 on es va presentar l’esborrany de projecte a les comunitats autònomes i al sector i, on es van organitzar quatre taules de treball per debatre, perfeccionar i consensuar els quatre objectius generals per al suport a la producció ecològica espanyola en el període 2018-2020, que són:

Fomentar el consum intern i millorar la comercialització de productes ecològics. Es proposa posar en marxa una sèrie d’elements d’informació, divulgació i promoció centrats en el reconeixement d’aquests productes agroalimentaris per part del consumidor, així com altres actuacions més centrades en alguns tipus de consumidors i de col·lectius específics.

Contribuir a una millor vertebració sectorial de la producció ecològica. El Ministeri seguirà incidint en l’enfortiment de la vertebració sectorial. Per a això, s’estudiaran totes les fórmules possibles, juntament amb el sector i les comunitats autònomes, amb l’objectiu d’explorar noves mesures dirigides a afavorir el funcionament d’aquesta cadena alimentària, especialment la integració de l’oferta de productes ecològics, la qual que permetrà a agricultors i ramaders millorar la seva posició negociadora.

Donar suport al creixement i consolidació de la producció ecològica, amb especial atenció a la ramaderia ecològica i al sector industrial. L’Estratègia té previst promoure el coneixement de les característiques de la producció ecològica en la ramaderia i l’aqüicultura, per a fomentar el seu creixement. També s’afavorirà que el creixement de la indústria d’alimentació i begudes d’aquest sector sigui harmònic.

Estudiar el paper de la producció ecològica en la política de medi ambient i adaptació al canvi climàtic. Les actuacions a impulsar pel Departament en l’àmbit de l’agricultura ecològica s’han d’alinear amb el repte del conjunt del sistema agroalimentari espanyol de buscar una major integració dels aspectes mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic.

L’Estratègia s’ha dissenyat tenint en compte la distribució competencial entre el Departament, i inclou un total de 113 actuacions concretes de desenvolupament emmarcades en 36 línies estratègiques dirigides a donar resposta als quatre objectius definits.

  • Descarregar el document completo

Per a la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE) suposa una gran satisfacció que el MAPAMA hagi publicat la seva Estratègia de Producció Ecològica malgrat les seves limitades competències en el tema a nivell estatal. Aquesta Estratègia ha de reflectir una clara orientació cap al foment del consum de productes ecològics i destacar el seu paper en les polítiques públiques d’adaptació al Canvi Climàtic, cosa que sembla evident fa ja molts anys. Esperem que això inspiri també la resta d’actuacions d’aquest Ministeri i que aquesta estratègia no es “una més” de la resta de mesures que té aquest departament.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Febrer 2018