Aquest mes de maig entrevistem a la Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.

 Teresa Jordà i Roura, Consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de la Generalitat de Cataluña.

Quin paper té la producció agroalimentària ecològica a Catalunya?

La producció ecològica és un sector molt interessant, des de molts punts de vista. Començant per la producció, proporciona noves opcions a la pagesia per desenvolupar activitats d’alt valor territorial, combinant l’obtenció de productes per un nombre creixent de consumidors eco  amb l’obtenció de valors  necessaris per a la nostra societat. Valors  relacionats amb la sostenibilitat, la preservació del medi i els paisatges rurals, la conservació de la biodiversitat agrària, la mitigació del canvi climàtic, la reducció de l’ús d’insums químics i l’establiment de projectes productius en l’entorn rural, evitant l’abandonament. També observem el desenvolupament d’una agroindústria associada que comparteix molts d’aquests valors, igual que passa en la xarxa comercial, on els productes ecològics també juguen un paper innovador, tant en el canal especialitzat, fins ara predominant, com actualment en el canal generalista.

Quines produccions ecològiques considera més estratègiques per fomentar a Catalunya?

Primerament totes aquelles que demandi el nostre propi mercat de consum i que es puguin obtenir en les nostres condicions agroclimàtiques. També aquelles en què la nostra pagesia ja disposa d’un coneixement productiu i tecnològic elevat. En tot cas, sempre pensant en una comercialització que conservi el màxim valor afegit del procés en mans d’empreses locals.

Com veu la interacció entre producció i consum ecològic? Creu que cal connectar-los i, en cas afirmatiu, fins a quin punt?

Efectivament, el gran repte es la connexió de pagesia, agroindústria, comerç i consum al nivell més local possible, que resulti en sistemes alimentaris més circulars i amb majors quotes de sobirania alimentaria. Aquesta interacció és vital, ja que els consumidors apostem cada cop més per proximitat i hàbits saludables. Sense oblidar que la nostra societat demanda formats de consum que s’adaptin a la vida actual, sense desvirtuar la imatge saludable i ecològica dels aliments. Així doncs, cal que tots els actors de la cadena col·laborin per proporcionar una oferta el més gran i variada possible de productes, on a la certificació ecològica també s’hi sumin valors i formats comercials més sostenibles.

Quin és el paper de l’administració en el desenvolupament de les produccions agroalimentàries ecològiques?

L’administració ha d’acompanyar el desenvolupament del sector garantint una certificació de qualitat, com la que proporciona el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. També ha de fomentar l’entrada de nous productors, establint polítiques de suport. Sense oblidar el desenvolupament de coneixement tecnològic, la innovació, la formació i l’assessorament dels productors, i la informació i promoció dels productes ecològics entre la ciutadania. Així com la incorporació dels productes ecològics locals en els plans de compra pública.

Tenint en compte que es tracta d’un tema transversal, qui i com s’haurien de fomentar les produccions i el consum dels productes ecològics?

Aquest objectiu correspon a diversos actors. El principal ha estat, i continuarà sent, el consumidor, a qui correspon l’opció de compra. La cadena de producció fins a la comercialització també té un paper crucial, i la seva estructuració s’ha de fer al voltant dels valors dels productes ecològics, per preservar la seva naturalesa i l’interès del consumidor. I, com he dit, també l’administració des de diferents àmbits competencials, donada la seva transversalitat, a través de la seva acció normativa i de foment.

Quines mesures pensa impulsar durant el seu mandat?

El meu departament ja ve executant plans d’acció per fomentar la producció i el consum ecològic a Catalunya des de fa més d’una dècada. L’any 2020 acaba el període d’implementació del programa actual. Així doncs, ja hem començat un procés d’avaluació del disseny i la implementació del programa actual, per tal d’extreure’n les conclusions i propostes de millora que ens permetin elaborar un nou programa, a executar a partir de 2021, coincidint amb l’entrada en vigor del nou marc normatiu de la Unió Europea pel sector de la producció ecològica i una nova Política Agrària Comunitària.

Autor: Enric Urrutia, Director

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here