L’Associació Agreal Lluitadores mitjançant el Bufet Almodóvar & Jara ha enviat diversos burofax a cinc societats mèdiques que van fabricar la mentida de la innocuïtat del fàrmac Agreal quan va saltar l’escàndol dels seus múltiples i greus danys. Ho van fer mitjançant una nota informativa de l’Agència Espanyola de Medicaments que després el productor del medicament, Sanofi Aventis, va utilitzar en tots els judicis per lliurar-se de la seva responsabilitat des de llavors fins a l’actualitat.

La Asociación Agreal Luchadoras a través del Bufete Almodóvar & Jara ha enviado varios burofaxes a cinco sociedades médicas que fabricaron el bulo de la inocuidad del fármaco Agreal cuando saltó el escándalo de sus múltiples y graves daños. Lo hicieron mediante una nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos que luego el productor del medicamento, Sanofi Aventis, usó en todos los juicios para librarse de su responsabilidad desde entonces hasta la actualidad.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) va emetre una nota informativa sobre el medicament Agreal el 9 de febrer de 2007, fa ja més de dotze anys. Aquesta informava sobre el dictamen d’una comissió d’experts designats per cinc societats mèdiques de l’àmbit de la psiquiatria, la neurologia, la farmacologia, la medicina de família i l’estudi de la menopausa (el fàrmac s’utilitzava pel fogots), que va ser retirat del mercat en 2005.

Aquesta comissió va afirmar que la simptomatologia de les reclamants corresponia a quadres inespecífics, amb algunes excepcions; i que els quadres d’evolució prolongada i permanent NO tenien explicació biològica. Aquesta afirmació va quedar desmentida per l’Agència Europea de Medicaments (EMA) al juliol de 2007 i 1 d’octubre de 2007. No obstant això, les proves científiques dels perills d’Agreal van romandre ocultes fins ara.

Aquesta nota informativa s’ha emprat durant aquests dotze anys, indegudament, en els numerosos judiis del Cas Agreal.

Les dones al·leguen haver estat danyades greument per aquest neurolèptic (els va ser receptat durant anys quan no es pot consumir més de tres mesos llevat risc de patir seqüeles irreversibles, com així va succeir).

L’ús per part de Sanofi Aventis i els seus pèrits d’aquesta nota informativa en tribunals és il·legal, abusiu i improcedent per dues raons:

1) Mai s’ha pogut conèixer qui era l’expert que treballava en nom de les societats mèdiques comentades. Cap d’ells ha pogut ser citat, fins ara, per ratificar i debatre en seu judicial les seves conclusions.

2) La valoració de causalitat que fan aquests anomenats “experts” de la associacions professionals són errònies ja que neguen en qualsevol dona els reconeguts efectes adversos (documentats per l’EMA i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) al juliol de 2007).

El sol fet que aquests suposats especialistes, al febrer de 2007 no poguessin conèixer el dictamen de l’EMA de juliol de 2007 i la simultània alerta mundial nº 116 de l’OMS, hauria d’haver ANUL·LAT automàticament la nota de febrer de 2007 de la Aemps. Però no va ser així i Sanofi es va beneficiar confonent als jutjats i tribunals i eludint sempre la seva responsabilitat legal.

Desconeixem per tant si cada expert tenia algun conflicte d’interès amb Sanofi Aventis que li portés a obrar de manera pseudocientífica. El que sí sabem és que entre aquestes societats a les quals les dones del Agreal han escrit explicant les seves responsabilitats, hi ha la Societat Espanyola de Psiquiatria que, com moltes altres, rep cada any diners d’aquesta empresa farmacèutica (com també d’altres).

Això es pot comprovar a la pàgina web del laboratori, que està obligat des de 2015 a declarar totes les “transferències de valor” als metges i les seves organitzacions.

Les dades farmacològiques que els experts refereixen de la veraliprida (principi actiu del Agreal) no poden ser correctes ja que afirmen que no expliquen els quadres adversos d’evolució prolongada o permanent. En primer lloc, per ser anteriors al que va exposar l’EMA al juliol de 2007.

També són contraris al document “Raons científiques i motius de la retirada dels medicaments contenint veraliprida” que motiven la Decisió de la Comissió UE d’octubre de 2007.

El que van explicar en 2007 els especialistes sobre la no relació de causalitat entre la ingesta del fàrmac i els danys soferts per les afectades contradiu també un document intern de Sanofi, confidencial, al qual van tenir accés Agreal Lluitadores en 2015.

El que anomenem “Dossier Agreal” consta de 373 pàgines amb les preguntes de l’EMA i les respostes de Sanofi Aventis sobre la manca de seguretat del tractament.

La seva traducció jurada a l’espanyol per als judicis es va aconseguir, per primera vegada, l’octubre de 2018. En aquest “Dossier” consten nombrosos casos i reaccions adverses greus, persistents, irreversibles de tipus psiquiàtric, neurològic, etc, produïdes per Agreal.

Malgrat que en aquest informe Sanofi reconeix els danys que pot provocar el seu tractament, els perits de Sanofi Aventis als Tribunals de Justícia sempre han negat aquests efectes secundaris, fins i tot en les dones que ho van prendre durant molt de temps (el temps màxim possible de consum, mai advertit, de tres mesos, reconegut per Sanofi Aventis davant l’EMA en 2007, tal com es constata en el “Dossier Agreal”).

En suma, és evident que la circumstàncies que concorren en l’elaboració d’aquesta nota de febrer de 2007 pels «experts» condueix al fet que la directora de l’AEMPS produeixi i emeti una informació falta de rigor i totalment rebutjable.

També és repudiable, més si cap encara, que en els tribunals de Justícia i de manera sistemàtica, sempre sense identificar ni ratificar els seus autors, es consideri, pel simple principi d'”autoritat” d’aquestes societats mèdiques, com de valor probatori.

La EMA, OMS i la decisió de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2007 i el “Dossier Agreal” demostren que les conclusions d’aquesta comissió d’experts han estat i són errònies, és a dir, objectivament FALSES.

La Asociación Agreal Luchadoras solicita pues a las sociedades médicas que participaron en la creación del bulo de la inocuidad del Agreal:

L’Associació Agreal Lluitadores sol·licita doncs a les societats mèdiques que van participar en la creació del rumor de la innocuïtat de l’Agreal:

1. Que es comuniqui la identitat dels experts designats per elles i que són coautors de les esmentades errònies i falses conclusions de la nota de l’AEMPS.

2. Que aquestes societats reconeguin i facin saber a Sanofi Aventis que no poden utilitzar ni recolzar el 2019 les conclusions d’aquesta comissió d’experts de 2007, i que quedin al marge del Cas Agreal per no veure involucrades en els processos judicials encara pendents.

I adverteixen:

“Si no ho fan, han de tenir en compte que un representant de cada societat haurà de respondre, davant dels tribunals, de les afirmacions que va subscriure l’expert que va ser designat fa més de dotze anys”.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2019