La Política Agrària Comuna (PAC) és una política comuna a tots els països de la UE i està al servei del sector agroalimentari i de la societat en general. Es planteja com l’eina fonamental per respondre als reptes futurs a afrontar per l’agricultura i el medi rural, ja que tracta d’assegurar als consumidors un subministrament estable d’aliments sans, segurs, assequibles i de qualitat, garantir als agricultors un nivell de vida raonable, ajudar a abordar la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció pel clima i mantenir les zones rurals, els paisatges i afavorir l’economia rural.

PAC: Cap a un futur més just i sostenible

PAC: un nou període

L’any 2021 hauria de ser el de inici d’un nou període de programació (2021-2027), però, per diverses causes, els reglaments es troben encara en fase de negociació a la UE i el previsible és que la nova PAC no es comenci a aplicar fins el 2023. Fins a aquest moment hi haurà un període de transició entre l’actual i la nova.

La reforma de la PAC té els següents objectius generals:

  • El foment d’un sector agrícola intel·ligent, resistent i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària.
  • La intensificació de la cura de l’entorn i l’acció pel clima.
  • L’enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals.

Tots aquests objectius s’han d’assolir mitjançant la modernització de el sector, el foment del coneixement i l’impuls de la innovació i la digitalització de manera que les explotacions agrícoles i rurals desenvolupin tota la seva potencialitat.

La PAC a España

Per a això, Espanya comptarà amb un pressupost de 47.724 milions d’euros en el període 2021-2027, lleugerament superior al del període que ara acaba.

A més, la PAC reflectirà plenament l’ambició del Pacte Verd, que és l’acord de creixement de la UE que marcarà el camí per a la recuperació econòmica, així com de les estratègies que en formen part i que afecten el sector agroalimentari: “De la granja a la Taula” i “Biodiversitat 2030”. Aquestes plantegen objectius per a l’any 2030 molt ambiciosos des del punt de vista del clima i el medi ambient en matèria d’ús de productes fitosanitaris, medicaments antimicrobians i fertilitzants, així com pel que fa a superfície destinada a agricultura ecològica, entre d’altres aspectes.

D’aquesta manera, si bé els agricultors i ramaders comunitaris venen realitzant en els últims temps nombrosos esforços derivats d’un reverdiment de la PAC, en el següent període s’aprofundirà en la qüestió de la sostenibilitat i la PAC serà una eina dissenyada per donar-los suport. De fet, el 40% del pressupost de la PAC s’utilitzarà per a fins climàtics i mediambientals.

La PAC a la UE

Cada país de la UE realitza un únic pla estratègic per al seu territori. A través d’aquest, Espanya disposarà d’una única línia directriu coherent i coordinada per assolir els objectius de la nova política agrària. Es comptarà amb una major flexibilitat per definir les intervencions d’acord a les necessitats detectades en el pla, que són fruit d’una anàlisi detallada sobre els problemes als quals s’enfronta el sector agrari espanyol i el medi rural en el seu conjunt.

En l’elaboració del pla estratègic, tasca coordinada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, participen les comunitats autònomes, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Comissió Europea i hi col·laboren les organitzacions professionals agràries, les associacions ambientalistes i un llarg etcètera d’agents a través dels quals es podrà arribar al conjunt de la ciutadania.

Ajudes i objectius

D’altra banda, la PAC farà un ús més eficient del pressupost al lligar ajudes a l’acompliment d’objectius (el que millorarà l’eficiència dels recursos), principalment per:

  • Distribuir de manera més equitativa el suport a les rendes.
  • Garantir el compliment de compromisos ambientals mitjançant pagaments per objectius per recompensar els esforços dels agricultors.
  • Augmentar la renda de mercat a través d’inversions, innovació, formació i assessorament, incorporació de joves, etc.

A més, es donarà suport a l’agricultor perquè millori la competitivitat de la seva explotació mitjançant eines com ara la digitalització, la innovació, l’assessorament i la formació, la qual cosa li permetrà millorar la seva resiliència a través de l’adaptació als nous escenaris.

La PAC es planteja com l’eina fonamental per respondre als reptes futurs a afrontar per l’agricultura i el medi rural

L’objectiu és construir una PAC més justa que reforci les rendes de les persones que veritablement es dediquin a l’activitat agrària. Aquestes podran comptar amb l’Ajuda Bàsica a la Renda per a la Sostenibilitat, que es concedirà pels beneficis que ofereix el sector agrari a la societat i que no remuneren els mercats.

Un futuro millor

A més, aquesta garantia a rendes serà més gran per als que més ho necessiten, com les petites i mitjanes explotacions professionals o els joves agricultors, que podran sol·licitar pagaments complementaris. Addicionalment, hi haurà pagaments per a explotacions que es comprometin a realitzar determinades pràctiques agràries amb una major contribució a la protecció del medi ambient i el clima. Són els anomenats eco-esquemes. Es contemplen també ajudes sectorials i ajudes al desenvolupament rural, entre d’altres intervencions.

Així, es confia que el pla estratègic de la PAC sigui l’instrument determinant per a la creació de valor en el sector agrari espanyol en la pròxima dècada i permeti que se segueixin proporcionant beneficis per a tota la societat, alhora que es consolida un fort teixit econòmic i social a les zones rurals. En definitiva, el pla comptarà amb eines que faran a la futura PAC més justa i sostenible i ajudarà al sector agrari a alinear-se amb les exigències dels consumidors i a fer front a reptes com el canvi climàtic, el relleu generacional o la millora de la competitivitat.

Autor: Fernando Miranda, Secretari General d’Agricultura i Alimentació del MAPA

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Febrer 2021