Producció Agroalimentària Ecològica 06/05/2015
L’agricultura ecològica converteix els cultius en autèntics embornals de CO2.

Aproximadament el 35% dels gasos d’efecte hivernacle (GEI) a nivell mundial provenen de l’agricultura. Tanmateix, aquestes emissions es podrien reduir i fins i tot invertir, per convertir els cultius en autèntics embornals de CO2, un dels gasos causants de l’escalfament global. Així ho demostra un estudi realitzat en una eco-granja de la Xina.

(Imatge: Aquesta imatge mostra els processos d’emissió de gases d’efecte hivernacle i el segrest de dits gases, en l’agroecosistema estudiat. Font: ©Science Xina Press. Fes click per ampliar)

Aproximadament el 35% dels gasos d’efecte hivernacle (GEI) a nivell mundial provenen de l’agricultura (la resta, principalment, de l’ús intensiu de combustibles fòssils en las activitats industrials i el transport).

Alguns experts assenyalen que els éssers humans podrien revertir la tendència global d’emissions contaminants de CO2 (un dels principals gasos responsables de l’escalfament global) a través d’un canvi en l’agricultura cap als cultius ecològics.

Aquest tipus de cultiu implicaria un augment del contingut de matèria orgànica en el sòl, el que ajudaria no només en fixar carboni i en reduir las emissions, sinó també en millorar la capacitat del sòl de retenir aigua i nutrients i de resistir plagues i sequeres. A més, l’agricultura ecològica podria ser una bona opció per disminuir l’ús intensiu de fertilitzants sintètics, amb la conseqüent protecció del medi ambient i un increment del rendiment agrícola.

Pot resultar clau per contrarestar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Característiques de l’estudi

Pel que fa a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, un estudi recent, realitzat per científics de l’Institut de Botànica de l’Acadèmia Xina de Ciències, ha revelat que la substitució de fertilitzants químics por adobs orgànics disminuiria significativament les esmentades emissions.

D’aquesta manera, l’agricultura ecològica podria convertir l’ecosistema agrícola, actual font de carboni contaminant, en un autèntic embornal de carboni.

Per a explorar el potencial de las terres agrícoles com a embornals de carboni -sense pèrdues de rendiment- l’investigador de l’esmentat centre Jiang Gaoming, ha realitzat un experiment en una eco-granja de l’est de la Xina rural, informa Science China Press a través d’Eurekalert!.

En aquesta, els residus dels cultius son utilitzats per a l’alimentació del bestiar; i els fems d’aquest (convertit en compost) és tornat a las terres de cultiu amb blat fariner (Triticum aestivum o vulgare, espècie de blat més extensament conreada al món) i blat de moro.

El rendiment d’aquests cultius i les seves emissions de gas d’efecte hivernacle (GEI) van ser calculats acuradament seguint las directrius marcades pel Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) per a inventaris de gasos d’efecte hivernacle (2006).

Resultats obtinguts

L’estudi va demostrar que la substitució de fertilitzants químics per adob orgànic va disminuir significativament l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La substitució total, en concret, va disminuir las emissions de gasos d’efecte hivernacle, fins i tot al punt que aquest ecosistema agrícola va passar de ser una font de carboni (amb una emissió de +2,7 tones mètriques d’equivalent de CO2 anuals cada dos hectòmetres) a ser un embornal de carboni (-8,8 tones mètriques d’equivalent de CO2 anuals cada dos hectòmetres).

Els rendiments del blat i del blat de moro, per la seva part, també van augmentar amb la fertilització del sòl amb els fems de bestiar millorat.

La millor solució

Però en tots els efectes que millor va funcionar va ser una combinació d’adobs orgànics i fertilitzants químics. Aquesta va demostrar un resultat superior tant en la millora de la qualitat del sòl i del rendiment dels cultius, com en la disminució de las emissions de GEI.

Pel contrari, la utilització exclusiva de fertilitzants químics en las terres de cultiu no solament va conduir a un augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sinó que també va deteriorar la qualitat del sòl.

Així que ha quedat constatat que el ple ús de residus de cultius com a farratge per al bestiar, la recol·lecció i el compostatge dels fems de bestiar; i la substitució de part dels fertilitzants químics por adobs orgànics són les opcions ideals per reduir el desaprofitament d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sense que hi hagi pèrdues en el rendiment pels cultius.

Referència bibliogràfica:

Haitao Liu, J.L., Xiao Li, Yanhai Zheng, Sufei Feng, Gaoming Jiang. 2015. Mitigating greenhouse gas emissions through replacement of chemical fertilizer with organic manure in en temperate farmland. Science Bulletin (2015). DOI: 10.1007/s11434-014-0679-6.

Font: Generalitat de Catalunya – Producció Agroalimentària Ecològica www.pae.gencat.cat