Aigua és Vida 02/09/2015
Aigua és Vida s’oposa al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

La Plataforma Aigua és Vida (AeV) ha presentat un segon document d’al·legacions al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i al seu programa de mesures. A més a més, ha presentat una nova queixa davant l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Síndic de Greuges de Catalunya.

(Imatge: El Ter ben ple a Ripoll. Foto: Arnau Urgell // Eco Diari)

Per Aigua és Vida el Pla només garanteix els interessos privats d’aprofitaments hidroelèctrics i de comunitats de regants, i s’oblida de l’estat ecològic de les masses d’aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és la responsable de l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua (DMA), instrument que obliga als estats membres de la Unió Europea a vetllar pel bon estat ecològic de les masses d’aigua. La Directiva marc de l’aigua fixava per a l’any 2009 l’aprovació dels primers plans de gestió, i la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per aquesta raó, l’ACA ha posat a exposició pública el Pla de gestió del segon cicle (2016-2021), un cop ha finalitzat el primer cicle de planificació (2009-2015).

Acciona, amb dades de l’últim any, ha trasvassat 9,2Hm3 de més del Ter provocant un dany ambiental valorat en 3.312.000 €

Segons l’ACA, l’objectiu d’aquest Pla és que les masses d’aigua assoleixin un bon estat ecològic, però les entitats ecologistes que integren Aigua és Vida opinen el contrari. Atesa l’extensió de la nova normativa, es van presentar a finals de juliol un primer document d’al·legacions, que ara es complementen amb aquest segon bloc d’al•legacions i que aborden els següents temes:

1. Assignació i reserva de recursos en els diferents sistemes.

2. Els cabals transvasats del riu Ter i el Compromís pel Ter.

3. Criteris en l’atorgament de concessions i autoritzacions

4. Criteris en l’atorgament d’autoritzacions d’obres

5. Gestió dels sistemes de sanejament i DSU

6.La manca de transparència i del bon govern.

Així mateix, en les pròximes setmanes es preveu presentar un tercer document d’al·legacions.

AeV destaca que un cop analitzat el contingut d’aquest projecte de Decret es detecten nombroses irregularitats per la manca d’aplicació en el desenvolupament normatiu de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern tot i ser d’obligat compliment. Així mateix, s’han detectat irregularitats en la gestió de l’aigua transvasada del Ter cap a Barcelona que incompleixen el Plec de Prescripcions tècniques de la Xarxa d’abastament en alta Ter-Llobregat, que es va atorgar Acciona. A més, per tal de posar en evidència la manca de rigor en l’afirmació que es fa des de l’ACA que l’aigua de mar (ús de les dessaladores) és l’opció més desfavorable des del punt de vista econòmic, s’ha fet una valoració del que suposen els danys ecològics del transvasament del Ter. Així, a partir del que estableix el reial Decret 670/1013 de 6 de setembre que especifica la valoració de danys al domini públic hidràulic (cost unitari per resolució TES/1740, de 25 de juny de l’Agència Catalana de l’Aigua es va establir en 0,36 €/m3) s’ha estimat en gairebé uns 60 milions d’euros anuals (el número és 59.760.000 euros) els danys que provoca el transvasament. Per tant, només si s’ignora el cost ambiental del transvasament les altres alternatives són econòmicament més desfavorables.

Per tot això, el col·lectiu també ha presentat una denúncia al Síndic de Greuges i una a l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal que el cas sigui estudiat.

Finalment, es demana que aquesta administració hidràulica faci un tomb en les seves polítiques de relació amb la ciutadania, principalment amb sinceritat, transparència i eficiència amb la gestió i amb les inversions d’acord amb les línies estratègiques exposades en el nou Pla Nacional de Valors de Catalunya de la pròpia Generalitat.