ifoam

La inseguretat alimentària, la degradació del sòl, el canvi climàtic, la desforestació, les injustes condicions de treball i de comerç, la pèrdua de biodiversitat, el benestar dels animals o la pèrdua de terres agrícoles, són alguns dels grans desafiaments que té pendents de resoldre l’ésser humà.

Hi ha una necessitat urgent de canviar el nostre sistema agroalimentari, energètic, econòmic… i és una qüestió que s’ha d’abordar de manera global.

El mes passat tenia lloc la Cimera del Clima de París, plantejada com “l’última oportunitat per a la Terra”, disposem de la tecnologia per canviar el nostre model energètic, superar el carbó i els combustibles fòssils, però el difícil segueix sent aconseguir que els interessos econòmics i de poder de molt pocs, no decideixin el destí de tot el planeta.

Tots aquests reptes es van anunciant des de fa molts anys. Quant al tema de l’agricultura, ja el 1972, un grup de visionaris es va reunir a Versalles per crear una federació internacional de suport a l’agricultura orgànica, que abordés i s’ocupés de coordinar l’adopció a escala mundial, de sistemes de producció respectuosos amb la societat, el medi ambient i econòmicament més justos, basats en els principis de la producció ecològica. 

Va sorgir així IFOAM, la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Orgànica, que avui dia compta amb més de 800 organitzacions procedents de 120 països. Segons les dades de la pròpia federació, actualment hi ha al món al voltant de 43 milions d’hectàrees d’agricultura ecològica i més de 2 milions de productors ecològics. Però cada dia que passa, segueix sent més urgent que els Estats duguin a terme polítiques conjuntes que promoguin i regulin sistemes de producció d’aliments i pràctiques agrícoles orgàniques. En la seva assemblea general de 2005, IFOAM va redactar oficialment uns principis que inspiren el moviment orgànic en la seva diversitat i que orienten el desenvolupament de posicions polítiques, programes i normes de la federació. 

Així doncs, pel principi de salut s’ha de promoure la salut del sòl, les plantes, els animals, les persones i el planeta com una sola i indivisible. L’agricultura orgànica té la finalitat de produir aliments nutritius d’alta qualitat que preservin la salut i evitar així, l’ús de fertilitzants, plaguicides, productes veterinaris i additius en aliments. 

El principi d’ecologia fa referència a sistemes i cicles ecològics vius, pels que l’agricultura orgànica i el pasturatge s’han d’ajustar als cicles i equilibris ecològics de la natura. Pel principi d’equitat, l’agricultura orgànica ha de proporcionar a tots els involucrats, una bona qualitat de vida, contribuir a la sobirania alimentària i a la reducció de la pobresa. A més, les condicions de vida dels animals han de ser acords amb la seva fisiologia, comportament natural i benestar i els recursos naturals utilitzats per a la producció i consum han de ser gestionats de manera justa social i ecològicament i mantenir-se com a llegat per a futures generacions. El principi de precaució estableix que la gestió, desenvolupament i elecció de tecnologies per augmentar la productivitat en l’agricultura orgànica es farà de manera responsable i sense comprometre la salut i el benestar de les generacions presents i futures ni el medi ambient.

Dins d’IFOAM hi ha diversos grups que treballen a nivell regional, com el cas d’IFOAM UE, registrat com a organització internacional sense ànim de lucre el 2002. Amb seu a Brussel·les, lloc en el qual es decideixen la majoria de les polítiques europees sobre agricultura, IFOAM UE està format per més de 300 organitzacions, associacions i empreses i, a més de fomentar l’agricultura ecològica i la producció d’aliments ecològics segons la Normativa d’IFOAM, facilita l’intercanvi d’informació entre membres d’IFOAM d’UE amb altres organismes internacionals, ajuda a difondre investigacions sobre producció d’aliments ecològics per tota la UE i a crear polítiques comunes, normes, estàndards…

L’any passat va portar a terme la campanya “Make Europe more organic” La seva influència en el desenvolupament del Reglament europeu de producció ecològica és notable i, entre altres coses, defensa que els fons europeus destinats a PAC (Política Agrària Comunitària) han de tenir en compte els beneficis de la producció ecològica i compensar els que generen riquesa sense contaminar. A l’abril, organitzarà a Holanda, el X Congrès Orgànic Europeu , “Transformant l’alimentació i l’agricultura en orgàniques”.

Més informació a: www.ifoam.bio i www.ifoam-eu.org