Moltes persones ja estan familiaritzades amb els segells ecològics: l’eurofulla, el del CCPAE… Saben que el producte bio ha d’estar certificat. Però en què consisteix exactament la certificació ecològica dels aliments?

A Catalunya, l’autoritat de control de la producció ecològica és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Des de la seva creació, l’any 2001, s’encarrega de verificar que els operadors inscrits compleixen amb la normativa europea. La vigent és el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics.

L’àmbit d’activitats sotmeses a control va des de producció vegetal i ramadera, a la venda al consumidor final, passant per l’elaboració, la importació i la comercialització. Els operadors que volen utilitzar les indicacions protegides ecològic, biològic o orgànic han de presentar al CCPAE una sol·licitud d’inscripció, amb una memòria tècnica i tota la documentació requerida. Es  revisa i, si està completa, s’assigna un tècnic inspector que planifica la visita in situ. Durant la inspecció es verifica el compliment dels requisits normatius, es detecten possibles incompliments i es redacta l’informe d’inspecció amb les accions correctes, si s’escau. El Comitè de Certificació del Consell valora l’expedient i decideix sobre la certificació. Si tot és correcte es comunica la inscripció a l’operador i se li lliura el certificat de conformitat amb les activitats i productes certificats.

Infografia controls CCPAE

Cada any es realitza un seguiment a l’inscrit, que inclou com a mínim una visita in situ, on es realitzen els controls físics i documentals necessaris per a verificar que compleix amb el sistema de producció ecològica, i si es detecten incompliments aquests poden derivar en noves accions correctores. Dependent de la gravetat o la reincidència es pot arribar a obrir expedient sancionador o retirar de les indicacions protegides, fins i tot a una suspensió cautelar. Si tot és correcte, es renova la inscripció i es lliura el nou certificat.

El CCPAE realitza controls addicionals –sorpresa–, en funció del risc o les alertes, almenys a un 10% dels operadors, i presa de mostres almenys al 5% dels inscrits durant la fase de producció i elaboració. A més, abans de poder comercialitzar un producte amb les indicacions protegides, el CCPAE ha d’autoritzar tant el procés d’obtenció i els ingredients, com l’etiqueta.

Els controls són la base de la certificació i el CCPAE vetlla perquè qualsevol aliment bio obtingut a Catalunya compleixi amb les normes

Autor: Daniel Valls i Cots, President del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Bio Eco Actual Maig 2017