La regulació europea estableix l’obligatorietat de sotmetre a control l’activitat d’importació de productes bio (ecològics) procedents de països tercers per part de l’organisme o autoritat de control del territori on arriba la mercaderia.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica recorda que abans de fer qualsevol operació comercial d’importació de productes ecològics a Catalunya, l’empresa ha d’estar inscrita al Registre d’operadors del CCPAE com a importadora i sotmetre’s al control per al compliment de la reglamentació. Del contrari, qualsevol mercaderia entrada a l’aduana no podria comercialitzar-se com a producte ecològic a l’espai comunitari, és a dir, perdria la qualificació d’ecològica.

La normativa de les importacions de productes ecològics a la Unió Europea està desenvolupada al Reglament (CE) 1235/2008. S’hi estableixen dos models diferents per a la importació de productes bio, segons el país tercer de procedència, l’autoritat o organisme de control de l’exportador i el producte a importar.

Per una banda, el sistema A, conformat pels productes importats de països tercers amb equivalència de normes de producció ecològica respectes a les normes de la UE, i, per l’altra, el sistema B, conformat pels productes importats de països tercers i controlats per autoritats o organismes de control competents per a realitzar els controls i emetre certificats en aquests països.

A més, des del 19 d’octubre d’aquest any, és obligatori estar registrat al sistema de certificació electrònic TRACES per a importar aquests productes, amb la qual cosa s’augmenta el control i s’agilitzen els tràmits d’importació de productes bio.

El procediment d’inscripció de l’activitat d’importació

Per a nous operadors

En el cas d’un nou operador, aquest ha de presentar la sol·licitud d’inscripció al CCPAE abans de realitzar qualsevol comanda d’importació de productes ecològics, omplint degudament el formulari de registre FR019-13 i satisfent la quota d’inscripció establerta en 242,54 € IVA inclòs. El Consell pot resoldre els dubtes sobre la normativa i els tràmits abans o durant però no pot realitzar assessorament.

El CCPAE verifica que tota la documentació sigui correcta. Si no ho és es realitza una petició de documentació. Quan tota la documentació és completa, es planifica la visita d’inscripció.

La inspecció permet verificar el compliment de la normativa i la traçabilitat del producte, es realitza control de registres i, si s’escau, presa de mostres. El tècnic inspector emet un informe de la inspecció i comunica les desviacions de la normativa, que hauran de ser corregides per l’operador.

El Comitè de Certificació del CCPAE valora l’expedient. Si tot és correcte, l’operador queda registrat al CCPAE i rep la resolució i el certificat. També es publica a la Guia d’operadors.

Anualment es fa el seguiment de la certificació mitjançant controls físics i documentals de totes les activitats inscrites per l’operador, inclosa l’activitat d’importació. És obligatori un control a l’any, però és possible que se’n realitzi algun més aleatori.

Per a operadors inscrits

Si l’operador ja figura inscrit al Registre per altres activitats, ha de tramitar una ampliació d’activitat, presentant el formulari de registre FR019-13 com a ampliació per registrar l’activitat d’importació de productes ecològics i satisfent la quota d’ampliació establerta en 77,86 € IVA inclòs. També ha de tenir registrada l’activitat abans de realitzar qualsevol operació comercial d’importació.

Quotes

Els operadors inscrits al Registre Oficial del CCPAE han de satisfer diverses quotes en concepte de manteniment de la certificació i per cobrir els costos de la inspecció.

Els importadors, com els altres operadors, tenen obligació d’estar a corrent de pagament, com a condició prèvia per poder renovar la certificació i rebre el control anual.

Apartats relacionats:

Més informació a www.ccpae.org

Bio Eco Actual, informatiu mensual gratuït imprès i digital 100% ecològic
Bio Eco Actual Desembre 2017