L’agroecologia és una ciència al servei de models agroalimentaris, veritablement sostenibles.

¿Qué es la Agroecología?

L’ésser humà ha acumulat coneixements sobre l’entorn, per transformar la realitat circumdant; al mateix temps que accedia a altres sabers obtinguts mitjançant una metodologia específica -el mètode científic- i ha estat a aquest mode d’adquisició de coneixements, al que se li ha donat el nom de ciència.

L’agronomia és la ciència aplicada al maneig dels sistemes agraris. Agronomia prové del llatí ager que significa camp i del grec nomos que significa llei. Segons el diccionari de la RAE és el “conjunt de coneixements aplicables al cultiu de la terra, derivats de les ciències exactes, físiques i econòmiques”.

Hauria llavors resultar evident, que la pràctica agronòmica estaria recolzada per bases sòlides científiques i tècniques i que aquestes, assegurarien l’adopció d’estratègies reconegudes, per aconseguir sistemes de producció sostenibles.

L’agroecologia és una ciència innovadora, encara en construcció, sistèmica, holística, interdisciplinària

No obstant això, aquest raonament lògic, no ofereix els resultats esperats, quan analitzem la pràctica agrària industrial, sorgint nombroses incongruències, per exemple què fa que objectius sensats basats en paradigmes científics, condueixin a processos ambientals irreversibles o a greus impactes socioeconòmics? Com una ciència enfocada a la producció, degrada els pilars que sustenten la productivitat a través de l’erosió del sòl, la contaminació de l’aigua, la pèrdua de l’agrobiodiversitat? Per què la seva pràctica soscava les arrels del desenvolupament endogen al menysprear el coneixement tradicional, l’agricultura familiar, l’autosuficiència, els recursos fitogenètics locals?

La realitat és que l’enfocament científic que sustenta les ciències agràries i per tant, el model de producció agrària industrial, ha de ser severament qüestionat i al mateix temps, és necessari i urgent l’adopció d’altres paradigmes per a l’adquisició del coneixement a nivell conceptual i experiencial. En aquest context, sorgeix una ciència innovadora, encara en construcció, sistèmica, holística, interdisciplinària, anomenada Agroecologia.

¿Qué es la Agroecología?

L’agroecologia és una ciència que proposa un enfocament de l’activitat agrària centrat no només en la producció, sinó en l’estabilitat ecològica i l’eficiència socioeconòmica i l’ètica, dels models de producció, distribució i consum.

Com a ciència, es nodreix del coneixement tradicional i del provinent d’altres ciències –agràries, naturals, socials…- abordant el maneig de les finques de manera sistèmica, és a dir com un conjunt de components interdependents i interrelacionats que es mostren i responen com un tot unificat. Com a model d’usos, dissenya sistemes agroalimentaris sostenibles de marcat caràcter local, que optimitzen i estabilitzen la producció i conserven els recursos productius frenant i mitigant els efectes actuals i futurs del canvi climàtic i enfortint la sobirania i la seguretat alimentària. Com a moviment social, persegueix papers multifuncionals per a l’activitat agrària; promou l’ètica, la justícia i la igualtat de gènere, nodreix la identitat i la cultura local, i reforça la resiliència social, econòmica i agroambiental de les zones rurals.

Els principis bàsics de l’agroecologia per al maneig agrosistèmic inclouen: el reciclatge de nutrients i energia, l’eliminació de biocides; l’augment de la matèria orgànica i l’activitat biològica del sòl; la conservació de biodiversitat i els recursos fitogenètics dels agrosistemes en temps i espai; la integració dels cultius amb la ramaderia, i l’optimització de les interaccions i la productivitat del sistema agrícola en la seva totalitat, en lloc dels rendiments aïllats de les diferents espècies (Gliessman 1998). Els sistemes agroecològics estan profundament arrelats en la racionalitat ecològica de l’agricultura tradicional i està demostrat que són climàticament resilients (Altieri, 2009).

L’agroecologia compta actualment amb el suport d’un nombre cada vegada més gran d’experts dins de la comunitat científica i d’organismes i organitzacions internacionals

Que l’agroecologia és una ciència necessària és una realitat que ningú posa en dubte, en un escenari en el qual la producció d’aliments està danyant el planeta i posant en una disjuntiva el compliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible. L’any 2010 l’Informe del Relator Especial sobre el dret a l’alimentació, Olivier De Schutter exposava clarament que «avançar cap a formes agroecològiques és necessari si volem alimentar el món, lluitar contra la pobresa rural i combatre el canvi climàtic al mateix temps».

L’agroecologia compta actualment amb el suport d’un nombre cada vegada més gran d’experts dins de la comunitat científica i d’organismes i organitzacions internacionals, així com d’organitzacions de base com Via Campesina, sindicats agraris, col·lectius socials, etc.

No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer, ja que l’agroecologia no és un bany de conceptes ambientalistes per a l’enginyeria, és una transformació radical en la manera de concebre la producció, la transformació, la distribució dels aliments; la conservació dels recursos; els drets sobre la propietat de la terra; la igualtat intergeneracional i de gènere; així com sobre l’obligació de proveir a tota la humanitat d’una alimentació vital, equilibrada i sana; tot això necessita de canvis en els àmbits socials, polítics, culturals, ètics, econòmics, científics, tècnics que hem d’assumir ja, perquè l’agroecologia és la ciència que pot permetre la continuïtat present i futura de l’ésser humà en aquest planeta.

Referències esmentades:

  • Altieri, M.A. 2009. Agroecology, small farms and food sovereignity. Monthly Review, 61(3), 102–111.
  • Gliessman, S.R. 1998. Agroecology: ecological process in sustainable agriculture. Ann Arbor, MI: Ann Arbor Press.
  • De Schutter, O. 2010.  Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. A/HRC/16/49.

Autora: Juana Labrador Moreno, Dra. En Biologia i professora d’Agroecologia a l’Escola d’Enginyeries Agràries de la Universitat d’Extremadura.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here