Durant l’any 2017 va créixer un 16,8%, superant per primer cop la barrera de les 200.000 ha. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica ja té inscrits més de 3.500 operadors ecològics, un 9,4% més que l’any anterior. La facturació creix un 20,6%, amb un volum de mercat total de 483 M€.

Les dades i els resultats del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) d’enguany confirmen la tendència a l’alça de la producció agrària ecològica amb un increment del 16,8% de la superfície durant el 2017 assolint les 200.749 hectàrees, més del doble de les que hi havia fa cinc anys. Així s’ha explicat a la roda de premsa en la què el secretari general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, David Mascort, i el president del CCPAE, Daniel Valls, han presentat els resultats de la producció agrària ecològica a Catalunya 2017.

Aquestes mateixes dades indiquen que hi ha 3.543 operadors inscrits, un 9,4% més que l’any anterior. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els importadors (+32,4%) seguits pels elaboradors (+14,2%) i els comercialitzadors (+11,5%).

Evolució d'operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (2000-2017). Font: Informe CCPAE
Evolució d’operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (2000-2017). Font: Informe CCPAE

En relació amb el mercat de productes ecològics, durant l’any 2016 es va produir un increment del 20,6% de les facturacions de productes agraris ecològics, amb un volum de mercat total de 438 M€.

Dues terceres parts de la superfície ecològica són prats, pastures i farratges i boscos dedicats a l’alimentació i la pastura del bestiar de producció ecològica, que han crescut un 18,9%. De la superfície destinada als cultius ecològics, gairebé el 40% es dedica a la vinya, que ja representa el 25% del total de vinya de Catalunya. Després de la vinya, el segon cultiu ecològic en importància és l’olivera (22%).

Destaca el creixement de cultiu de cereals i lleguminoses de gra (+20,2%), de fruita seca (+11%) i de fruiters (+10,4%),.

En ramaderia, el nombre d’explotacions continua creixent i ja arriben a les 913 (+43 respecte de l’any 2016). Catalunya és la segona comunitat amb més explotacions ramaderes ecològiques, només per darrera d’Andalusia. El nombre d’explotacions de vaquí de carn va créixer un 11,5% i continua sent el sector ramader més implantat, ja que més de la meitat de les explotacions ramaderes ecològiques són d’aquest sector. Cal destacar els augments d’explotacions d’altres sectors com l’equí (+20,8%), les explotacions de cabrum de carn (+6,2%) o l’oví de carn (+5,6%). Les explotacions d’avicultura d’ous també van créixer un 5,6% i el 31,6% de les gallines ponedores ecològiques de l’Estat se situen a Catalunya.

Catalunya lidera la transformació de productes ecològics i concentra el 25,7% del operadors ecològics dedicats al sector secundari. Així mateix també lidera el sector terciari, doncs el 25,3% dels comercialitzadors i el 36,1% dels importadors ecològics de l’Estat són a Catalunya.

L’any 2017 es va tancar amb 1.738 activitats agroalimentàries ecològiques inscrites. Destaca el creixement de la manipulació, envasament i transformació de grans (+33,33%), la manipulació i l’envasament de la producció hortofrutícola (+26,19%), la fabricació i envasament d’olis i greixos (+19,51%) i l’elaboració de preparats alimentaris (+14,29%).

Evolució del volum de facturacions ecològiques (2003-2016) *En milions d'euros
Evolució del volum de facturacions ecològiques (2003-2016)
*En milions d’euros. Font: Informe CCPAE

Aposta decidida pel foment de la producció i el consum de productes ecològics

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aposta decididament per fomentar les produccions i el consum de productes ecològics, especialment a través del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica per al període 2015-2020. Aquest Programa incorpora mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. Dins de cadascun d’aquests àmbits, es defineixen una sèrie de projectes específics d’actuació, fins a 19, dins dels quals es desenvolupen actuacions concretes.

L’organització del Vè Simposi que va tenir lloc el desembre passat dedicat als Conreus Extensius Ecològics i el viatge previst al sud de França, on serà possible visitar algunes explotacions extensives i conèixer-ne directament la problemàtica i organització, són un exemple de la tasca per afavorir la transferència d’informació tècnica d’actualitat i d’interès al sector, amb la participació d’experts en la matèria i l’intercanvi d’experiències entre els professionals.

Altres mesures per fomentar la producció agrària ecològica són els ajuts que poden sol·licitar els agricultors i ramaders ecològics dins del Programa de desenvolupament rural de Catalunya. Aquest programa prioritza, entre d’altres, les ajudes a l’agricultura ecològica i al foment de la ramaderia ecològica. El PDR 2016 va atendre totes les sol·licituds d’ajuts de ramaderia ecològica amb un total de 460 persones beneficiàries que van rebre 3,8 M€. Pel que fa a l’agricultura ecològica, el pressupost destinat va ser de 5,9 M€, 314.000€ més que el 2015, que van arribar a 1.767 beneficiaris.

Pel que fa a la innovació, el DARP disposa d’una línia d’ajuts plurianuals, per un valor de 100.000 euros, per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària. Aquest ajut està adreçat a universitats i centres de recerca de Catalunya i l’objectiu és contribuir a generar el coneixement necessari sobre tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

D’altra banda, el Departament d’Agricultura va crear l’any passat el grup de treball de ramaderia ecològica amb l’objectiu de poder identificar les problemàtiques específiques d’aquest sector i proposar mesures d’actuació.

Enguany, un any més tard de la formació del grup, es presentarà el document de treball que inclourà l’anàlisi DAFO del sector ramader ecològic de Catalunya i les actuacions derivades, les quals seran incorporades a les activitats que formen part del Programa de foment de la PAE i que han de permetre reforçar la producció i, sobretot, la comercialització i promoció del consum de carn ecològica.

En la mateixa línia i a fi de consolidar el sector, l’any 2009 es va crear la figura del tècnic dinamitzador territorial amb els objectius principals de desenvolupar i estructurar la producció agroalimentària ecològica en l’àmbit del territori i servir de nexe de comunicació entre el DARP i els operadors del sector en ambdues direccions. En aquests moments, el nombre de dinamitzadors a tot el territori és de 19 persones, 12 de les quals de perfil agrícola i 7 de perfil veterinari.

Les trobades Econetworking són una altra iniciativa orientada a millorar la comercialització dels productes ecològics i a afavorir els contactes comercials entre venedors i compradors. També s’actua en el foment de les exportacions a través de PRODECA, que acompanya el sector en fires com Biofach d’Alemanya, on s’amplien els contactes comercials amb l’exterior.

Pel que fa al consum intern, un dels esdeveniments centrals és la celebració de la SetmanaBio per a l’Alimentació Ecològica, que enguany se celebrarà del 20 al 28 d’octubre, en què s’organitzen activitats per tot Catalunya amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer el sistema de producció i alimentació ecològic, i difondre’l i promocionar-lo conjuntament. Aquesta edició també englobarà la Setmana Bio a l’escola, iniciada l’any anterior, i el Premi escola, agricultura i alimentació ecològica que també té lloc anualment, un guardó que s’adreça a tots els centres d’educació de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i les línies de treball que aquests centres duen a terme en la promoció del coneixement sobre l’agricultura i l’alimentació.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Abril 2018