Un dels objectius del control de la producció ecològica és garantir al consumidor final que tots els processos seguits des de la terra a la taula s’han realitzat d’acord amb una sèrie de normes establertes, en el nostre cas, per al conjunt de països de la Unió Europea.

sòl
23rfLimited©nestea06

Reglament (UE) 2018/848

La normativa marc que regula la producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control dels productes ecològics a la UE està recollida al Reglament (UE) 2018/848 i la vigilància en el seu compliment correspon a organismes o autoritats de control, que són entitats de caràcter públic o privat que garanteixen la verificació del compliment de la legislació de tots els operadors inscrits als registres.

A més, un producte o un aliment ecològic ha de portar imprès el logotip de la UE i el codi numèric de l’entitat de control de qui depèn l’operador responsable, a més de la marca i els termes específics de la producció ecològica. Tot aquest engranatge legislatiu impedeix o almenys dificulta pràctiques fraudulentes en el procés de producció, elaboració o comercialització i amb això es torna a intentar assegurar al consumidor el manteniment dels nivells de qualitat que van sempre de la mà de la producció ecològica.

Arribats a aquest punt de l’article, ja que en els consumidors recau un pes decisiu, la compra, podem pen sar que els ciutadans i les ciutadanes que consumeixen productes ecològics són un “ens” coneixedor no només de la normativa que ha de complir un operador ecològic sinó també de com aquesta normativa repercuteix sobre la dinàmica de la vida en els agrosistemes, sobre la millora i la conservació dels diferents recursos o sobre la qualitat i vitalitat dels aliments.

Tot aquest engranatge legislatiu impedeix o almenys dificulta pràctiques fraudulentes en el procés de producció, elaboració o comercialització

Com la normativa aborda el sòl

Per millorar aquest coneixement, en aquest article parlarem de com la normativa aborda el sòl, amb fins productius. El Reglament 2018/848 ens recorda que, en línia amb la política mediambiental de la UE, la producció ecològica contribueix a “l’estratègia temàtica per a la protecció del sòl”, i ens recomana actuar preventivament quant a la seva conservació, posant èmfasi que el cultiu ha d’estar vinculat al terra i establint les condicions per a l’ús d’elements fertilitzants i condicionadors de sòls.

Seguint amb el Reglament, “mantenir la fertilitat dels sòls a llarg termini” és un dels objectius generals del model i si ens endinsem en les normes relacionades amb la gestió i la fertilització del sòl per a la producció vegetal, la normativa deixa clar:

  • Que cal incrementar la matèria orgànica, reforçar l’estabilitat i la biodiversitat edàfiques, prevenir la compactació i l’erosió del sòl, controlant entre d’altres els sistemes de cultiu utilitzats.
  • Que es mantindrà i incrementarà la fertilitat i l’activitat biològica del sòl mitjançant: rotacions, adobs verds, praderies, diversitat vegetal i aportacions de matèria orgànica o fems animals sòlids o líquids –amb limitacions de 170 quilograms de nitrogen a l’any per hectàrea-. Tots dos de preferència compostats i de producció ecològica.
  • Que quan hi hagi fems excedentaris s’estableixin acords de cooperació amb altres operadors eco, a fi d’usar-los en unitats de producció ecològica.
  • Que si les pràctiques esmentades no fossin suficients per a la nutrició vegetal òptima es podran utilitzar fertilitzants i condicionadors autoritzats obligant els operadors a portar un registre del seu ús.
  • Que no es podran utilitzar fertilitzants nitrogenats minerals, que es podrà activar el compost amb preparats a base de plantes i microorganismes i aquests, també poden ser utilitzats per millorar les condicions generals del sòl o la disponibilitat de nutrients.
  • Que igualment es podran utilitzar preparats biodinàmics.
  • I que està prohibit l’ús d’OGM (Organismes Genèticament Modificats) en fertilitzants, condicionadors de sòl o microorganismes edàfics.
L’Euro Fulla és el segell de certificació vàlid a tot Europa, que garanteix que aquest aliment és ecològic

Control de plagues i malalties

El sòl també és esmentat com a mitjà per al control de plagues i malalties edàfiques, així com el control d’arvenses, destacant:

  • Tècniques de cultiu com la biofumigació i processos tèrmics com la insolació i en el cas de cultius protegits, el tractament a poca profunditat del sòl amb vapor.
  • O per al control d’arvenses, mètodes mecànics o tèrmics.

I per descomptat, el sòl és el substrat sobre el qual s’assenta la ramaderia ecològica, desenvolupant-ne tot el potencial i les capacitats:

  • La normativa limita el nombre d’animals per minimitzar el sobrepasturatge i el deteriorament, l’erosió i la contaminació del sòl.

Arribats aquí, segur que sabem una mica més sobre les obligacions del sector productiu en la gestió del sòl; quedant-nos clar que darrere d’un aliment de qualitat sempre hi ha un esforç humà per aconseguir-l’ho, en alguns casos acompanyat de més restriccions i traves burocràtiques que facilitats.

Darrere d’un aliment de qualitat sempre hi ha un esforç humà per aconseguir-l’ho

La realitat és que a cap altre model agroalimentari productor dels milers de quilos d’aliments que inunden els supermercats se l’obliga a atenir-se a les restriccions i als pagaments que ha de fer un operador ecològic.

La normativa ens exigeix sancionar el que és erroni, però en cap de les línies del Reglament he llegit res sobre la necessitat que els Estats membres estiguin obligats a ajudar a una major i millor formació, a facilitar l’obtenció de matèries orgàniques de qualitat, a possibilitar la realització gratuïta d’anàlisi de sòls per avaluar si les bones pràctiques funcionen, i així un llarg etcètera de millores directes i indirectes encaminades no només a la qualitat edàfica, sinó també a la resiliència ecosistèmica i social del sector. Si no surt de la burocràcia, us convido a sentir que estem al principi d’un any enfocat a l’agraïment i al compromís amb el nostre sector ecològic.

Autora: Juana Labrador Moreno, Dra. en Biologia i Professora d’Agroecologia a l’Escola d’Enginyeries Agràries de la Universitat d’Extremadura

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Març 2023